SÅSPELAR LA­GET

Ligabibeln - - Bournemouth -

LIG­GER BRA I MUN­NEN Det gäl­ler att in­te le­va i det för­gång­na. Så, ur för­e­ning­en Boscom­be St. John’s Lads’ In­sti­tu­te F.C, som möj­li­gen dog ef­tersom ing­en min­des he­la nam­net, föd­des 1899 fot­bolls­klub­ben Boscom­be FC som ver­ka­de i Bour­ne­mouth. 1923 byt­te man namn till Bour­ne­mouth and Boscom­be Athle­tic Foot­ball Club för att så­där snit­sigt kun­na re­pre­sen­te­ra det geo­gra­fis­ka om­rå­det bätt­re in­nan man 1972 ba­ra blev AFC Bour­ne­mouth ef­tersom det ”låg bätt­re i mun­nen”. Så man skul­le allt­så egent­li­gen kun­na sä­ga att Bour­ne­mouth rätt kall­blo­digt kid­nap­pa­de he­la nam­net.

COACHEN!

Ed­die HO­WE

Kom in som ny­kom­ling för­ra sä­song­en. Så par­ke­ra­de de bus­sen och vå­ga­de sig ba­ra fram på vat­ten­tä­ta kon kont­ring­ar? Knap­past. Ed­die Ho­we är en av Eng Eng­lands mest in­tres­san­ta, och om­tyck­ta, ma ma­na­gers av en an­led­ning. Hans lag spring­er för­vis­so väl­digt myc­ket, mest i he­la Pre­mi­er Le­a­gue för­ra sä­song­en, men de spring­er in­te ba­ra för spring­an spring­an­dets skull ut­an pres­sar bra och väl av­vägt och gör det job­bigt för mot­stån­dar­na. Fram­åt spe­lar de en at­trak­tiv fot­boll med tek­nis­ka och boll­säk­ra spe­la­re som in­te ba­ra lu­rar på mis­stag.

ETTKIDNAPPATNAMN

SUCHAGOODVIBESUCHAGOODV

REKORDKÖP Man har re­dan vi­sat att man, med rå­ge, har i Pre­mi­er Le­a­gue att gö­ra. Nu ska Bour­ne Bour­ne­mouth även sik­ta upp­åt och vi­sa att man kan klätt­ra yt­ter­li­ga­re. Ett steg? Att slå sitt eget ti­di­ga­re trans­fer­re­kord ge­nom att läg­ga 170 mil­jo­ner kro­nor på Li­ver­pools yt­ter Jor­don Ibe, som ald­rig rik­tigt lyc­ka­des och tog ste­get i nor­ra Eng­land, för att nu få ho­nom att ex­plo­de­ra ut­med syd­kus­ten. Själv sä­ger 20-åring­en att det var la­get som fick ho­nom dit: – Jag gil­lar hur trä­na­ren tän­ker fot­boll och så finns det en in­tres­sant ung kär­na spe­la­re här. Född: 1977-11-29. Land: Eng­land. An­tal sä­song­er: to­talt åt­ta. Kom från: Burn­ley, 2012. Me­ri­ter: Vin­na­re av Cham­pi­ons­hip 2015.

En av he­la Eng­lands mest in­tres­san­ta unga trä­na­re. Är ba­ra 38, men gör åt­ton­de sä­song­en i klub­ben. Kör­de förs­ta stin­ten 2008 till ti­digt 2011, se­dan till­ba­ka sent 2012 igen.

SKYTTELIGAN

FRAN­CIS

IBE

CARGILL

AFOBE

BORUC

SURMAN

COOK

GOSLING

WILSON

DANIELS

GRADEL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.