SÅSPELAR LA­GET

Ligabibeln - - Crystal Palace -

SÖK­TE NYTÄNDNING Ef­ter nio sä­song­er och över 400 mat­cher för Mar­seil­le val­de Ste­ve Man­da­da, 31, ef­ter sä­song­en att tes­ta på någon­ting nytt.

Och någon­ting nytt blev... Crys­tal Pa­la­ce. Pa­la­ce ha­de för­ra året en del pro­blem på mål­vakts­si­dan, då samt­li­ga tre målvakter fick mat­cher i Pre­mi­er Le­a­gue.

Nu hop­pas man att EM-mål­vak­ten, med över 30 lands­kam­per i ba­ga­get, ska räd­da de­fen­si­ven.

– Jag är jät­te­nöjd. Jag är sä­ker på att vå­ra sup­port­rar kom­mer nju­ta av att se ho­nom de närms­ta åren, sä­ger klub­bens äga­re Ste­ve Pa­rish.

COACHEN!

Alan PAR­DEW

All­tid med ett spel fo­ku­se­rat ba­se­rat från kan­ter­na. Med snab­ba, tek­nis­ka yt­ter­mitt­fäl­ta­re som ut­ma­nar sin back, med yt­ter­bac­kar som stän­digt över­lap­par, och med mitt­fäl­ta­re som fyl­ler på i straff­om­rå­det. Pro­ble­met? Det finns ing­en som kan gö­ra må­len när bol­len väl är i box­en. Ade­bay­or för­sök­te, Wickham fort­sät­ter för­sö­ka, Gay­le har för­sökt. Crys­tal Pa­la­ce har ja­gat Christi­an Ben­te­ke, och han ha­de va­rit per­fekt. En stor, stark, mål­far­lig an­fal­la­re på det här la­get och det luk­tar Eu­ro­pa.

BÖRJANPÅNÅGOTNYTT

INTEVIDVÄGSÄNDE

TROR PÅ LJUS FRAM­TID Det blev ba­ra ett halv­år i Newcast­le för And­ros Town­send. Yt­ter­mitt­fäl­ta­ren föl­jer in­te med la­get ner i Cham­pi­ons­hip, och hop­pas nu i stäl­let på en nytändning i Crys­tal Pa­la­ce. – Jag är ex­tremt nöjd, sä­ger Town­send.

Den eng­els­ka lands­lags­man­nen, som i sista stund nob­ba­des från EM, ha­de svårt att eta­ble­ra sig i Tot­ten­ham, där han spe­la­de i sju år.

– Jag ha­de ett bra snack med äga­ren och jag ser fram emot fram­ti­den här. Med tan­ke på snac­ket vi haft så ser den ock­så ut att bli ljus. Född: 1961-07-18. Land: Eng­land. An­tal sä­song­er: 1. Kom från: Newcast­le, 2015. Me­ri­ter: Inga att ta­la om.

Hårt kri­ti­se­rad i Newcast­le och klub­by­tet gjor­de ho­nom sä­kert gott. Men ef­ter en fi­askovår är pres­sen stör­re, och han har myc­ket att be­vi­sa den­na and­ra sä­song.

SKYTTELIGAN

WARD TOWN­SEND MAN­DAN­DA DANN JE­DINAK DE­LA­NEY BO­LA­SIE CA­BAYE WICK­HAM SOU­ARÉ ZA­HA

Town­send.

Ben­te­ke.

Man­da­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.