EVER­TON

Ligabibeln - - Everton -

w ww.ever­ton­fc.com

Jo­el ROBLES

Född: 1990-06-17. 195 cm, 90 kg. Land: Spa­ni­en. Kom från: At­lé­ti­co Madrid, 2013. Mat­cher/mål 2015/16: 13/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Följ­de med den för­re Ever­ton­trä­na­ren från Wi­gan för ett an­tal år se­dan och tog un­der and­ra hal­van av den här sä­song­en till slut hand om första­trö­jan fram­för Tim Ho­ward, som nu dess­utom läm­nat för USA. Känns dock in­te som ett första­val för en läng­re tid.

Maar­ten STEKELENBURG

Född: 1982-09-22. 197 cm, 90 kg. Land: Ne­der­län­der­na. Kom från: Ful­ham, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 17/0. Lands­kam­per/mål: 54/0.

Han har en fin me­rit­lis­ta och så, med en mas­sa lands­kam­per för Ne­der­län­der­na och spel i hol­länds­ka li­gan, Se­rie A och Pre­mi­er Le­a­gue. Känns dock som han pas­se­ra­de sin pe­ak för ett tag se­dan. In­te va­rit första­va­let på ett par år, men är för­stås ru­ti­ne­rad.

Leighton BAI­NES

Född: 1982-12-11. 172 cm, 74 kg. Land: Eng­land. Kom från: Wi­gan, 2007. Mat­cher/mål 2015/16: 18/2. Lands­kam­per/mål: 30/1.

Det lär in­te ha va­rit en sä­song som 33-åring­en vill min­nas. Bai­nes åk­te med jäm­na mel­lan­rum ur Ever­tons star­tel­va, bå­de med ska­dor och då­lig form, och när väl EM var här tap­pa­de han även den lands­lags­plats till väns­ter i back­lin­jen som länge va­rit hans.

John STO­NES

Född: 1994-05-28. 187 cm, 79 kg. Land: Eng­land. Kom från: Barns­ley, 2013. Mat­cher/mål 2015/16: 33/0. Lands­kam­per/mål: 4/0.

Den mest spän­nan­de trans­fer­föl­jetång­en för­ra som­ma­ren hand­la­de om var Sto­nes skul­le ham­na se­dan luk­ra­ti­va bud tril­la­de in li­te över­allt ifrån. Blev dock kvar och vi­sa­de un­der året som gick att han fak­tiskt ba­ra är ny­li­gen 22 år fyll­da. Har po­ten­ti­al, dock.

Phil JAGIELKA

Född: 1982-08-18. 180 cm, 83 kg. Land: Eng­land. Kom från: Shef­fi­eld U, 2007. Mat­cher/mål 2015/16: 21/0. Lands­kam­per/mål: 37/3.

Ever­ton ha­de som sagt en mi­se­ra­bel sä­song rent de­fen­sivt, men kap­te­nen var in­te den främs­ta syn­da­ren. Slet med en hel del ska­dor och la­get släpp­te in 1,76 mål per match ut­an ho­nom i el­van och ba­ra 1,2 mål med ho­nom. Siff­ror som sä­ger det mesta.

Bry­an OVIEDO

Född: 1990-02-18. 172 cm, 69 kg. Land: Cos­ta Ri­ca. Kom från: FC Kö­pen­hamn, 2012. Mat­cher/mål 2015/16: 14/0. Lands­kam­per/mål: 28/1.

Man kan in­te gär­na an­kla­ga den costa­ri­cans­ke väns­ter­bac­ken för att ha haft det en­kelt i Eng­land. Dubb­la ben­brott, ska­dor på led­ban­den i knät, höft­pro­blem... Men spe­lat fre­kvent un­der det se­nas­te halv­å­ret. Kan by­ta kant och även flyt­ta upp på mit­ten.

Seamus COLEMAN

Född: 1988-10-11. 178 cm, 67 kg. Land: Ir­land. Kom från: Sligo Ro­vers, 2009. Mat­cher/mål 2015/16: 28/1. Lands­kam­per/mål: 34/0.

En av li­gans mest spän­nan­de hö­ger­bac­kar när han är hel, men pro­ble­met är att han allt of­ta­re drab­bats av ska­dor. Gjor­de för­vis­so 28 mat­cher från sin hö­ger­backs­plats, men ha­de ock­så tre stin­ter vid si­dan av som kos­ta­de på bå­de hans fart och fot­bolls­form.

Ra­mi­ro FUNES MORI

Född: 1991-03-05. 185 cm, 76 kg. Land: Ar­gen­ti­na. Kom från: Ri­ver Pla­te, 2015. Mat­cher/mål 2015/16: 28/4. Lands­kam­per/mål: 7/0.

Kom in för­ra som­ma­ren för att bred­da mitt­för­sva­ret se­dan Distin och Al­ca­raz läm­nat, och om de fanns frå­gor om hans möj­lig­het att an­pas­sa sig till Eng­land fick de snabbt svar. Var klub­bens kanske bäs­ta för­sva­ra­re och ett av få de­fen­si­va gläd­jeäm­nen.

Ty­i­as BROWNING

Född: 1994-05-27. 181 cm, 76 kg. Land: Eng­land. Kom från: Ever­ton U, 2012. Mat­cher/mål 2015/16: 5/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

En an­nan ung för­sva­ra­re som som in­led­de sä­song­en i trup­pen, men som se­dan drab­ba­des av en svår knä­ska­da och föll bort. Kom­mer han till­ba­ka i fullt slag? Lär oav­sett främst va­ra en spe­la­re för cuper­na och om Seamus Coleman skul­le för­svin­na med en ska­da.

Lu­ke GARBUTT

Född: 1993-05-21. 180 cm, 70 kg. Land: Eng­land. Kom från: Leeds, 2009. Mat­cher/mål 2015/16: 25/1. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Ta­lang på väns­ter­bac­ken som Ever­ton be­ta­la­de en hel del peng­ar för när han byt­te från Leeds till The Tof­fe­es för sju år se­dan. Har bli­vit of­fer för stor kon­kur­rens och in­te rik­tigt fått chan­sen. Ut­lå­nad nu se­nast, till Ful­ham, och spe­la­de då re­gel­bun­det.

Bren­dan GALLOWAY

Född: 1996-03-17. 188 cm, 87 kg. Land: Eng­land. Kom från: Mil­ton Key­nes, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 15/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Ska­dor på Bai­nes och Oviedo gjor­de att 20-åring­en fick star­ta näs­tan al­la mat­cher till väns­ter un­der in­led­ning­en av den se­nas­te sä­song­en. Gjor­de det då bra de­fen­sivt, men sak­nar en del i det of­fen­si­va spe­let. Kan än­då fort­sät­ta få si­na chan­ser som back­up.

Dar­ron GIB­SON

Född: 1987-10-25. 183 cm, 73 kg. Land: Ir­land. Kom från: Man­ches­ter Uni­ted, 2011. Mat­cher/mål 2015/16: 7/0. Lands­kam­per/mål: 27/1.

Den mo­der­na ti­dens of­fer – fot­bolls­spe­la­ren som öpp­na­de twit­ter­kon­to men som se­dan fick stänga in­om ett par tim­mar då han fick så myc­ket skit. Spe­lar in­te myc­ket, men hop­par in i en 5-10 mat­cher per sä­song och då nyt­tig. För­läng­de pre­cis till 2018.

Ai­den MCGEADY

Född: 1986-04-04. 178 cm, 72 kg. Land: Ir­land. Kom från: Spar­tak Moskva, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 13/1. Lands­kam­per/mål: 82/5.

Hö­ge­ryt­tern tycks ha åld­rats snabbt. El­ler så har han ba­ra trött­nat. Läm­na­de Cel­tic för Spar­tak Moskva i en mång­mil­jon­af­fär för ett an­tal år se­dan, men se­dan flyt­ten till Ever­ton har det in­te gått. Alls. Ut­lå­nad till Cham­pi­ons­hip un­der vå­ren.

Aa­ron LENNON

Född: 1987-04-16. 165 cm, 63 kg. Land: Eng­land. Kom från: Tot­ten­ham, 2015. Mat­cher/mål 2015/16: 25/5. Lands­kam­per/mål: 21/0.

Ny­för­vär­vet från Spurs var onek­li­gen av få of­fen­si­va ljus­punk­ter­na i Ever­ton för­ra sä­song­en. Spe­la­de fram till en hel del mål, men slog fram­för allt kar­riär­re­kord med an­tal gjor­da i Pre­mi­er Le­a­gue. Kun­de bli­vit än­nu fler om han in­te tap­pat i form mot slu­tet.

Tom CLEVERLEY

Född: 1989-08-12. 175 cm, 67 kg. Land: Eng­land. Kom från: Man­ches­ter Uni­ted, 2015. Mat­cher/mål 2014/15: 22/2. Lands­kam­per/mål: 13/0.

Har på se­na­re år in­te alls kom­mit upp till de höj­der som gjor­de ho­nom or­di­na­rie i Man Uni­ted och en man för eng­els­ka lands­la­get. An­vänds dock of­ta på fel po­si­tion i Ever­ton, som till hö­ger, vil­ket är en del­för­kla­ring till formdip­pen. Har myc­ket fot­boll i sig.

Ja­mes MCCARTHY

Född: 1990-11-12. 180 cm, 72 kg. Land: Ir­land. Kom från: Wi­gan, 2013. Mat­cher/mål 2015/16: 29/2. Lands­kam­per/mål: 33/0.

En grymt spän­nan­de cen­tral två­vägsmitt­fäl­ta­re. Kan bå­de pas­sa som få and­ra och vin­na boll de­fen­sivt som än­nu fär­re och har ett par fi­na sä­song­er bakom sig. Drar kanske på sig väl många kort ibland, men det är samt­digt nå­got som kom­mer med spelsti­len.

Mu­ha­med BESIC

Född: 1992-09-10. 180 cm, 80 kg. Land: Bosni­en. Kom från: Fe­ren­cva­ros, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 12/0. Lands­kam­per/mål: 26/0.

Har in­te alls fått det ge­nom­brott många för­ut­spått. Dels för att han va­rit ska­dad, dels för att han har en ten­dens att spe­la na­ivt. Har stor po­ten­ti­al, men mås­te mins­ka miss­ta­gen och in­se att han snart fyl­ler 24. Man är in­te ung och lo­van­de hur länge som helst.

Ga­reth BARRY

Född: 1981-02-23. 183 cm, 78 kg. Land: Eng­land. Kom från: Man­ches­ter Ci­ty, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 33/0. Lands­kam­per/mål: 53/3.

Blir av lo­gis­ka för­kla­ring­ar var­ken snab­ba­re el­ler yng­re och sjung­er för­stås snart på sista ver­sen, men har nog med ru­tin och rä­var bakom var­je öra för att fort­fa­ran­de le­ve­re­ra i Pre­mi­er Le­a­gue. Får tro­ligt­vis nö­ta mer bänk den här sä­song­en.

Ha­de en fin lå­ne­pe­ri­od i Ever­ton för tre år se­dan och ef­ter yt­ter­li­ga­re ett lån till Se­vil­la blev över­gång­en från Barça per­ma­nent för­ra som­ma­ren. Snabb och tek­nisk med en väl­digt hög högsta­ni­vå, men fal­ler bort ibland. Och ja, fal­ler för en­kelt i störs­ta all­män­het ibland.

Ross BARKLEY

Född: 1993-12-05. 189 cm, 79 kg. Land: Eng­land. Kom från: Egen pro­dukt. Mat­cher/mål 2015/16: 38/8. Lands­kam­per/mål: 22/2.

Har ett stort an­svar som kre­a­tör på Ever­tons mittfält. Kanske för stort med tan­ke på hans fort­fa­ran­de unga ål­der, för om Barkley har en då­lig dag har in­te säl­lan he­la la­get det. En när­mast unik su­per­ta­lang som låg bakom he­la 16 mål den se­nas­te sä­song­en.

Arou­na KONÉ

Född: 1983-11-11. 182 cm, 78 kg. Land. El­fen­bens­kus­ten. Kom från: Wi­gan, 2013. Mat­cher/mål 2015/16: 25/5. Lands­kam­per/mål: 39/9.

In­led­de den se­nas­te sä­song­en rik­tigt starkt och gjor­de då bå­de mål och spe­la­de fram, men har fått lä­ra sig sin plats i le­det och kan få spe­la li­te var som helst of­fen­sivt. Un­der slu­tet av sä­song­en, se­dan Ni­as­se kom­mit in, fick han dock in­te spe­la alls.

Ro­me­lu LUKAKU

Född: 1993-05-13. 190 cm, 94 kg. Land: Bel­gi­en. Kom från: Chel­sea, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 37/18. Lands­kam­per/mål: 45/14.

Om han fick en del skit för att han gjor­de för få mål ti­di­ga­re så har han ta­git tag i den de­tal­jen nu. Ar­ton styc­ken den se­nas­te sä­song­en, plus sju as­sist, sä­ger sitt. Ett svår­stop­pat mons­ter i an­falls­väg som bå­de är snabb som en vess­la och stark som en oxe.

Ke­vin MIRALLAS

Född: 1987-10-05. 179 cm, 68 kg. Land: Bel­gi­en. Kom från: Olym­pi­a­kos, 2012. Mat­cher/mål 2015/16: 23/4. Lands­kam­per/mål: 50/9.

Den rap­pe väns­te­ryt­tern kan ta sig för­bi vem som helst un­der si­na bäs­ta da­gar, men pro­ble­met är att de da­gar­na nog dy­ker upp li­te för säl­lan. Åt­minsto­ne den se­nas­te sä­song­en, då han drog på sig två rö­da kort. För­läng­de för­ra som­ma­ren kon­trak­tet till 2018.

Ou­mar NI­AS­SE

Född: 1990-04-18. 182 cm, 82 kg. Land: Se­ne­gal. Kom från: Lo­ko­mo­tiv Moskva, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 20/8. Lands­kam­per/mål: 5/2.

Spän­nan­de vin­ter­värv­ning som un­der hös­ten i Ryss­land gjor­de he­la tolv mål och tio as­sist på to­talt tju­go­en mat­cher i li­gan och EL. Fick främst nö­ta bänk och nöja sig med in­hopp un­der förs­ta ti­den i Eng­land, men har spets­kva­li­te­ter centralt fram­för mål.

Le­andro RODRÍGUEZ

Född: 1992-11-19. 179 cm, 71 kg. Land: Uru­gu­ay. Kom från: Ri­ver Pla­te, 2015. Mat­cher/mål 2015/16: 2/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Ita­li­enskuru­gu­ay­an som fost­rats i den ar­gen­tins­ka stor­klub­ben Ri­ver Pla­te. Den­na glo­ba­la an­falls­mix köp­tes se­dan loss av Ever­ton för knappt tio mil­jo­ner kro­nor för­ra som­ma­ren, li­te som en chans­ning. Det en­da må­let med re­serv­la­get sä­ger ”njaae­ee”.

Sha­ni TARASHAJ

Född: 1995-02-07. 176 cm, 66 kg. Land: Schweiz. Kom från: Grass­hop­pers, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 33/11. Lands­kam­per/mål: 3/0.

Köp­tes från Grass­hop­pers un­der vin­terup­pe­hål­let men lå­na­des ome­del­bart till­ba­ka till sin gam­la klubb där han fort­sat­te le­ve­re­ra. El­va mål och tre ass i li­gan från en nå­got till­ba­kadra­gen an­falls­po­si­tion vitt­nar om kre­a­tiv kva­li­tet, men svå­ra­re mot­stånd vän­tar nu.

Co­nor MCALENY

Född: 1992-08-12. 178 cm, 69 kg. Land: Eng­land. Kom från: Egen pro­dukt. Mat­cher/mål 2015/16: 13/4. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Egen pro­dukt som man hop­pats myc­ket på men som man nog sak­ta bör­jar ge upp. Lå­nas än hit och dit och gör li­te mål, som nu se­nast i Le­a­gue One, men det är någ­ra steg un­der att le­ve­re­ra i Pre­mi­er Le­a­gue-klubb med am­bi­tio­ner. Ett år kvar på kon­trak­tet.

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>mål­vakt<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>an­fal­la­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.