SÅSPELAR LA­GET

Ligabibeln - - Everton -

VÄL­JER IR­LAND

Ro­nald KOEMAN

Egent­li­gen kän­des det själv­klart att Jo­el Robles, som i slu­tet av för­ra sä­song­en blev för­ra trä­na­ren Ro­ber­to Martinez första­val i må­let, skul­le kän­nas gi­ven mel­lan stol­par­na. Men med en ny trä­na­re har för­ut­sätt­ning­ar­na änd­rats, och när ne­der­län­da­ren Koeman tar in lands­man­nen Stekelenburg är det kanske in­te helt orim­ligt att an­ta att mål­vakts­plat­sen är up for grabs. Född: 1963-03-21. Land: Ne­der­län­der­na. An­tal sä­song­er: en. Kom från: Sout­hamp­ton, 2016. Me­ri­ter: Två li­ga­tit­lar i Ne­der­län­der­na med Ajax och en med PSV, en cup­ti­tel med Va­len­cia.

Sym­pa­tisk spe­la­re som blev en sym­pa­tisk trä­na­re. Har lyc­kats i de fles­ta klub­bar han ver­kat och är myc­ket om­tyckt. Det ska bli spän­nan­de att se Ever­ton un­der ho­nom.

RIKTIGADYRGRIPAR

För­stås li­te oklart när en ny trä­na­re kom­mer in och ska sät­ta sin prä­gel på la­get, men Koeman gil­lar ju bol­loch pass­nings­skick­li­ga li­ra­re med rep­til­snabb om­ställ­nings­för­må­ga om möj­lig­he­ten dy­ker upp, på sam­ma sätt som hans lag i stun stun­der myc­ket tål­mo­digt kan hål­la bol­len i la­get. Men med två of­fen­si­va yt­ter yt­ter­bac­kar och ett boll­skick­ligt mittfält kom­mer det nog att gå un­dan när mot­stån­dar­na tap­par boll vid fel till­fäl­le. Hem­ma­publi­ken vill fram­för allt ha nå­got att vå­ga hop­pas li­te på, för det har svängt myc­ket på se­na­re år.

SKYTTELIGAN

COLEMAN

LENNON

BARRY

ROBLES

JAGIELKA

FUNES MORI

MCCARTHY

BARKLEY

LUKAKU

BAI­NES

MIRALLAS

McCarthy.

Robles.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.