SÅSPELAR LA­GET

HÅLLKOLLPÅ!

Ligabibeln - - Hull -

COACHJAKT Jorå­så­at­teh... Här åter­vän­der Hull till Pre­mi­er Le­a­gue och med drygt två vec­kor till pre­miä­ren så sä­ger trä­na­ren Ste­ve Bruce upp sig då klub­ben in­te vi­sar någ­ra som helst am­bi­tio­ner på trans­fer­mark­na­den. Fak­tum är att Hull in­te värvat en en­da spe­la­re så här långt, nå­gon dag in i au­gusti, och som ny­kom­ling kan det bli ky­migt. Det kan det även bli att stå ut­an trä­na­re. En er­sät­ta­re mås­te va­ra ord­nad när den här tid­ning­en är i bu­tik, men ba­ra att stå ut­an trä­na­re med en vec­ka kvar till pre­miä­ren …

COACHEN!

Det är väl­digt svårt att ut­ta­la sig om spel­stil ut­an att ve­ta vem som fak­tiskt kom­mer att trä­na klub­ben och där där­med präg­la spe­let med sin fi­lo­so­fi, men räk­na med att upp­spe­len kom­mer att gå från Mi­chael Daw­son via Li­ver­mo­re och/el­ler Huddlestone på mitt­fäl­tet. Kom­pakt försvar där myc­ket hand­lar om att in­te gö­ra mis­stag och in­te bju­da på någ­ra onö­di­ga ytor. He­la la­get för­sva­rar sig väl till­sam­mans, över he­la ba­nan, och kom­mer bli tving­a­de att fort­sät­ta med det nu. Hernández drar tungt lass längst fram.

STÅRUTANMANAGER

”SVÄNGIGTVÄRRE…”

TROR PÅ HULL En berg-och-dal-ba­na. Så be­skri­ver Tom Huddlestone sin tid i Hull se­dan han skrev på för tre år se­dan då klub­ben köpt ho­nom för 60 mil­jo­ner kro­nor. – FA-cup­fi­nal, Eu­ro­pa­spel, de­gra­de­ring, avan­ce­mang… Det har va­rit sväng­igt vär­re, men jag tror det finns myc­ket att se fram emot här de kom­man­de åren, sä­ger han. Ja, 29-åring­en tror så myc­ket på Hull att han un­der som­ma­ren skrev på ett nytt kon­kon trakt som gäl­ler fram till 2018. Han är pre­cis 26 år fyll­da och kom­mer den här sä­song­en kän­na på­frest­ning­en av att dra ett stort an­svar en­sam.

är näm­li­gen Hulls en­da ge­dig­na målskytt just nu och ex­tra myc­ket som ny­kom­ling krävs att nå­gon sät­ter dit den.

Ef­ter någ­ra sä­song­er i Ita­li­en där den sista var den klart bäs­ta öpp­na­de Hull plån­bo­ken in­för se­nas­te se­jou­ren i Pre­mi­er Le­a­gue, som blev job­big för bå­de klub­ben och Hernández. Då blev det ba­ra 4 mål på 25 mat­cher, men för­ra året

SKYTTELIGAN

i Cham­pi­ons­hip loss­na­de det re­jält med 20 mål på 39 mat­cher. Och med ett år kvar på kon­trak­tet gäl­ler det nog för Hull att nu få ut allt av uru­gu­ay­a­nen även mot bätt­re mot­stånd.

– Jag vet in­te om det kom­mer va­ra tid att dra till­ba­ka till Ita­li­en el­ler bli kvar här (när kon­trak­tet går ut). Jag har an­pas­sat mig bra här. Jag trivs bra i Hull och kom­mer gö­ra det även den här sä­song­en i Pre­mi­er Le­a­gue. Men se­dan, om nå­gon ita­li­ensk stor­klubb hör av sig kom­mer jag in­te tän­ka ef­ter länge, sä­ger han.

ODUBAYO

ELMOHADY

MCGREGOR

DAW­SON

HUDDLESTONE

DIAMÉ

DAVIES

LI­VER­MO­RE

HERNÁNDEZ

RO­BERT­SON

SNODGRASS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.