LEI­CES­TER

Ligabibeln - - Leicester -

Kasper SCHMEICHEL

Född: 1986-11-05. 185 cm, 76 kg. Land: Dan­mark. Kom från: Leeds, 2011. Mat­cher/mål 2015/16: 38/0. Lands­kam­per/mål: 12/0.

Spe­la­de varen­da mi­nut när Lei­ces­ter sen­sa­tio­nellt gick och vann li­gan och var en stor or­sak till gul­det med si­na långa ut­kast och sin snab­ba igång­sätt­ning av spe­let. Gjor­de även av­gö­ran­de rädd­ning­ar när de be­höv­des och ha­de den tur som krävs.

Ben HAMER

Född: 1987-11-20. 193 cm, 78 kg. Land: Eng­land. Kom från: Charl­ton, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 0/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Ru­ti­ne­rad – i Cham­pi­ons­hip. Frå­gan är om han har någon­ting att sä­ga till om här, även om det är en hyf­sad all­round­mål­vakt och dug­lig back­up om det bör­jar blå­sa. Blir det spel un­der sä­song­en som kom­mer be­ror det på ska­dor och ingen­ting an­nat.

Ron­Ro­bert ZIELER

Född: 1989-02-12. 188 cm, 85 kg. Land: Tyskland. Kom från: Han­no­ver, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 34/0. Lands­kam­per/mål: 6/0.

Sta­bil mål­vaktsvärv­ning som bå­de har er­fa­ren­het av eng­elsk fot­boll ef­ter sin tid som ung­doms­proffs i Man­ches­ter Uni­ted och ut­lå­ning till Nort­hamp­ton. Har även fått ett par lands­kam­per un­der bäl­tet i stor kon­kur­rens. De­gra­de­rad med Han­no­ver i vå­ras.

Rit­chie DE LAET

Född: 1988-11-28. 186 cm, 77 kg. Land: Bel­gi­en. Kom från: Man­ches­ter Uni­ted, 2012. Mat­cher/mål 2015/16: 12/1. Lands­kam­per/mål: 2/0.

Hö­ger­back som kan flyt­ta in centralt och även by­ta kant vid be­hov. Har främst fått fin­na sig i att tä­ta luc­kor de se­nas­te åren och trots att han in­te ens hun­nit fyl­la 28 har det, lån in­klu­de­rat, bli­vit 16 klub­by­ten un­der kar­riä­ren. Gör sitt jobb ut­an att kla­ga.

Wes MORGAN

Född: 1984-01-21. 185 cm, 93 kg. Land: Ja­mai­ca. Kom från: Not­ting­ham, 2012. Mat­cher/mål: 2015/16: 38/2. Lands­kam­per/mål: 25/0.

Cap­tain Morgan som han nu­mer kal­las. Lei­ces­ters lag­kap­ten har sin klart bäs­ta sä­song strax bakom sig och för­u­tom sta­di­ga in­gri­pan­den de­fen­sivt gick han upp och gjor­de vik­ti­ga mål när de be­höv­des som mest. Om­tyckt för sin in­ställ­ning och sto­ra hjär­ta.

Ro­bert HUTH

Född: 1984-08-18. 191 cm, 88 kg. Land: Tyskland. Kom från: Sto­ke, 2015. Mat­cher/mål: 2015/16: 35/3. Lands­kam­per/mål: 19/2.

Än­nu en spe­la­re som gjor­de det bätt­re än vad många nog trod­de han var ka­pa­bel till. In­te snabb, men sat­te in­te många föt­ter fel un­der sä­song­en som gick och en vik­tig del i li­gans bäs­ta central­lås. Gjor­de även ett grymt vik­tigt mål mot Tot­ten­ham.

Jeff­rey SCHLUPP

Född: 1992-12-23. 178 cm, 72 kg. Land: Gha­na. Kom från: Egen pro­dukt. Mat­cher/mål 2015/16: 24/1. Lands­kam­per/mål: 7/0.

Nu­ti­dens glo­ba­la spe­la­re fång­ad i en per­son då han är född i Ham­burg, upp­vux­en i Eng­land och lands­lags­man för Gha­na. Snabb som en an­ti­lop på sin väns­ter­kant och myc­ket an­vänd­bar då han li­ka gär­na spe­lar yt­ter. Av­slu­ta­de vå­ren med fle­ra vik­ti­ga as­sist.

Dan­ny SIMPSON

Född: 1987-01-04. 177 cm, 77 kg. Land: Eng­land. Kom från: QPR, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 30/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Har stund­tals haft pro­blem med tem­pot på sin hö­ger­kant och där bli­vit för­bis­prung­en av kvick­fo­ta­de mot­stån­da­re mer än en gång. Spe­la­de dock upp sig un­der vin­tern och vå­ren och var ett gi­vet in­slag i star­tel­van när Lei­ces­ter säk­ra­de ti­teln.

Li­am MO­O­RE

Född: 1993-01-31. 185 cm, 86 kg. Land: Eng­land. Kom från: Egen pro­dukt. Mat­cher/mål 2015/16: 10/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Fostrad i klub­ben, men har bli­vit of­fer för en mör­dan­de kon­kur­rens i det cen­tra­la för­sva­ret och fått nöja sig med ett otal ut­lå­ning­ar, den se­nas­te till Bri­stol för­ra hös­ten. Lär få myc­ket svårt att ta plats nu med, men er­bju­der en snabb­het de and­ra sak­nar.

Yo­han BENALOUANE

Född: 1987-03-28. 185 cm, 88 kg. Land: Tu­ni­si­en. Kom från: Ata­lan­ta, 2015. Mat­cher/mål 2015/16: 4/0. Lands­kam­per/mål 60/2.

Köp­tes för­ra som­ma­ren från Ita­li­en, men fick ba­ra fy­ra in­hopp un­der den tidiga hös­ten in­nan det blev att föl­ja mat­cher­na från bän­ken el­ler läk­ta­ren. Lå­na­des se­dan ut till Fi­o­ren­ti­na un­der vå­ren. En mitt­backs­back­up om han nu ens blir kvar. Känns tvek­samt.

Mar­cin WASILEWSKI

Född: 1980-06-09. 186 cm, 82 kg. Land: Po­len. Kom från: An­der­lecht, 2013. Mat­cher/mål 2015/16: 4/0. Lands­kam­per/mål: 60/2.

Gnäl­ler in­te, brå­kar in­te, gör job­bet de få gång­er han be­hö­ver gö­ra job­bet. Spe­la­re som Wasilewski var en stor an­led­ning till gul­det, de som le­ve­re­ra­de de en­sta­ka gång­er de fick chan­sen. För­äng­de ti­di­ga­re i som­ras det ut­gå­en­de kon­trak­tet med ett år

Christi­an FUCHS

Född: 1986-04-07. 186 cm, 80 kg. Land: Ös­ter­ri­ke. Kom från: Schal­ke 04, 2015. Mat­cher/mål 2015/16: 32/0. Lands­kam­per/mål: 74/1.

Snac­ka om trans­fer­hit. Kom för­ra som­ma­ren gra­tis från Bun­de­s­li­ga och med bå­de lands­kam­per och Cham­pi­ons Le­a­gue-spel i ba­ga­get blev han en stor till­gång till väns­ter i back­lin­jen. Stod för en hand­full as­sist och är dess­utom en skön per­son­lig­het.

Ben CHILWELL

Född: 1996-12-21. 175 cm, 69 kg. Land: Eng­land. Kom från: Egen pro­dukt. Mat­cher/mål 2015/16: 0/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Väns­ter­back som flyt­ta­des upp till a-trup­pen för­ra som­ma­ren, men som föll i hackord­ning­en när Fuchs vär­va­des in. Lå­na­des ut till Hud­ders­fi­eld i no­vem­ber och fick någ­ra mat­cher i be­nen, men fick se­dan nöja sig med re­serv­lags­fot­boll i Lei­ces­ter. Hål­ler han?

Lu­is HERNÁNDEZ

Född: 1989-08-14. 182 cm, 78 kg. Land: Spa­ni­en. Kom från: Spor­ting Gijon, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 36/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Huth, Morgan, Mo­o­re, Wasilewski, Benalouane, Hernández... De li­der då ing­en nöd på mitt­bac­kar, mäs­tar­na. Hernández helt ny ef­ter någ­ra or­di­na­rie sä­song­en i Spa­ni­en så tan­ken är för­stås att han ska ut­ma­na om spel­tid bakom Huth och Morgan.

Dan­ny DRINKWATER

Född: 1990-03-05. 177 cm, 70 kg. Land: Eng­land. Kom från: Man­ches­ter Uni­ted, 2012. Mat­cher/mål 2015/16: 35/3. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Har ett full­stän­digt fan­tas­tiskt år bakom sig och var som ba­lan­se­rad spel­mo­tor på mitt­fäl­tet en stor an­led­ning att klub­ben tog hem li­gan. Var nä­ra att ta en plats i Eng­lands EM-trupp, men föll bort i sista se­kund. Ett be­slut som mång­en ex­pert kla­ga­de på.

Mat­ty JA­MES

Född: 1991-07-22. 178 cm, 74 kg. Land: Eng­land. Kom från: Man­ches­ter Uni­ted, 2012. Mat­cher/mål 2015/16: 0/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Cen­tral mitt­fäl­ta­re som bli­vit of­fer för bå­de hård kon­kur­rens och svå­ra ska­dor. Gjor­de in­te en en­da match sä­song­en som gick med ett ska­dat kors­band och när, och om, han kom­mer till­ba­ka känns hans fö­del­se­plats onek­li­gen pas­san­de; eng­els­ka Bacup.

Andy KING

Född: 1988-10-29. 183 cm, 74 kg. Land: Wa­les. Kom från: Egen pro­dukt. Mat­cher/mål 2015/16: 25/2. Lands­kam­per/mål. 33/2.

Än­nu en cen­tral mitt­fäl­ta­re som kan sjun­ka djupt el­ler ta ste­get upp och stöj­da of­fen­sivt. Be­lö­nad med en fin spel­upp­fatt­ning och även om det främst blev in­hopp sä­song­en som gick, kon­kur­ren­sen var som sagt hård på mit­ten, gjor­de han sto­ra av­tryck.

Marc ALBRIGHTON

Född: 1989-11-18. 174 cm, 67 kg. Land: Eng­land. Kom från: Aston Vil­la, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 38/2. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Snac­ka om att ta rätt be­slut. Fick in­te rik­tigt plats i Aston Vil­la för tre sä­song­er se­dan och gick 2014 gra­tis till Lei­ces­ter och har från sin väns­ter­kant där bli­vit en stod suc­cé. Slu­tar ald­rig job­ba och för­u­tom två mål stod han för­ra sä­song­en för sju as­sist.

Den for­ne djur­går­da­ren hann ba­ra med ett och ett halvt år i Kö­pen­hamn in­nan Lei­ces­ter kal­la­de på ho­nom i ja­nu­a­ri, och gha­na­nen var smart nog att lyss­na. Fick ett an­tal in­hopp un­der vå­ren, ibland i back­lin­jen och ibland på mitt­fäl­tet, och ett li­ga­guld.

De­ma­rai GRAY

Född: 1996-06-28. 179 cm, 75 kg. Land: Eng­land. Kom från: Bir­ming­ham, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 12/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Väns­te­ryt­ter som köp­tes in från Cham­pi­ons­hip nu un­der vin­ter­fönst­ret och som blev en stor in­jek­tion för Lei­ces­ters an­falls­spel. Fick nöja sig med rol­len som in­hop­pa­re, men sva­ra­de med att lö­pa kon­stant och ska­pa of­fen­si­va ytor med sin snabb­het.

Nam­pa­lys MENDY

Född: 1992-06-23. 168 cm, 68 kg. Land: Frank­ri­ke. Kom från: Nice, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 38/1. Lands­kam­per/mål: x/x.

En i Eng­land gans­ka okändd ung fransk de­fen­siv mitt­fäl­ta­re som köps för en re­la­tivt bil­lig sum­ma... Känns det igen? Nam­pa­lys Mendy är gi­vet­vis N’Go­lo Kan­tés er­sät­ta­re som ri­vig och out­trött­lig bar­riär på mitt­fäl­tet. Ung, men spe­lat fre­kvent i sex år.

Riy­ad MA­H­REZ

Född: 1991-02-21. 179 cm, 62 kg. Land: Al­ge­ri­et. Kom från: Le Hav­re, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 37/17. Lands­kam­per/mål: 24/4.

Ja, vad finns ens att tilläg­ga? Om Kan­té är ett av de bäs­ta kö­pen är kanske Ma­h­rez det all­ra bäs­ta. Kos­ta­de fy­ra mil­jo­ner kro­nor för två år se­dan och ut­sågs nu allt­så av li­gans spe­la­re till den bäs­te i he­la Pre­mi­er Le­a­gue den se­nas­te sä­song­en. Nog så.

Gök­han INLER

Född: 1984-06-27. 181 cm, 78 kg. Land: Schweiz. Kom från: Na­po­li, 2015. Mat­cher/mål 2015/16: 5/0. Lands­kam­per/mål: 89/7.

Har, åt­minsto­ne om vi bort­ser från li­ga­gul­det, en myc­ket fru­stre­ran­de sä­song bakom sig. Köp­tes från Na­po­li för­ra som­ma­ren som ba­lan­se­rad två­vägsmitt­fäl­ta­re men kon­kur­re­ra­des snart ut och fick ba­ra del­ta i to­talt fem mat­cher. Su­gen på att läm­na.

Ah­med MUSA

Född: 1992-10-14. 170 cm, 64 kg. Land: Ni­ge­ria. Kom från: CSKA Moskva, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 30/13. Lands­kam­per/mål: 58/11.

Upp­täck­tes av, och glog ige­nom i, hol­länds­ka Ven­lo och flyt­ta­de där­ef­ter till den rys­ka hu­vud­sta­den. Ef­ter att ha le­ve­re­rat un­der fy­ra år gick nu flytt­las­set till de eng­els­ka mäs­tar­na. In­te stor, men snabb och tek­nisk. 13 mål den se­nas­te sä­song­en.

Ja­mie VAR­DY

Född: 1987-01-11. 178 cm, 76 kg. Land: Eng­land. Kom från: Fle­etwood Town, 2012. Mat­cher/mål 2015/16: 36/24. Lands­kam­per/mål: 8/3.

För­ra sä­song­en håll vi onek­li­gen hårt i be­tygsplån­bo­ken när vi gav den outrött­li­ge stri­kern två plus. Well, 24 mål, 8 as­sist och 1 li­ga­guld se­na­re är han för­stås värd fem snab­ba, med en li­ten far­hå­ga: kan han le­ve­re­ra på sam­ma ni­vå en sä­song till?

Shin­ji OKAZAKI

Född: 1986-04-16. 174 cm, 70 kg. Land: Ja­pan. Kom från: Mainz 05, 2015. Mat­cher/mål 2014/15: 32/12 (Mainz). Lands­kam­per/mål: 93/43.

Spe­la­de knappt 90 mi­nu­ter en en­da match, men an­led­ning­en var knap­past att han var då­lig. An­led­ning­en var sna­ra­ra­re att han med sitt upp­off­ran­de an­falls­ar­be­te läm­na­de bå­de hjär­ta och själ kvar på pla­nen och se­dan helt en­kelt in­te ha­de mer kvar att ge.

Le­o­nar­do ULLOA

Född: 1986-07-26. 185 cm, 76 kg. Land: Ar­gen­ti­na. Kom från: Brighton, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 29/6. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Fick nöja sig med att sjun­ka ett hack i star­t­ord­ning­en se­dan an­falls­kol­le­gor­na bril­je­ra­de som de gjor­de, så hur re­a­ge­ra­de Ulloa? Med att ta chan­sen var­je gång den gavs. Byt­tes of­ta in i and­ra halvlek och gav då allt och gjor­de en del myc­ket vik­ti­ga mål.

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.