SÅSPELAR LA­GET

Ligabibeln - - Leicester -

KUNG ÄR HAN An­falls­es­set Ja­mie Var­dy ja­ga­des av bland and­ra Ar­se­nal som er­bjöd vad hans ut­köpsklau­sul låg på med en bra per­son­lig lön på det, men 29-åring­en val­de att stan­na och för­länga med Lei­ces­ter i stäl­let. Trä­na­re Ra­ni­e­ri hyl­lar än­då be­slu­tet: – Han är kung här, Ja­mie. Han mår bra här. Liksom lag­kap­te­nen Wes ”Cap­tain” Morgan: – Han har be­vi­sat sig själv i bå­de lands­la­get och Lei­ces­ter nu, mäs­tar­na. Så var­för skul­le han läm­na klub­ben?

COACHEN!

Clau­dio RA­NI­E­RI

Född: 1951-10-20. Land: Ita­li­en. An­tal sä­song­er: 1. Kom från: kon­trakts­lös, 2015. Me­ri­ter: Vun­nit se­rie C med Cag­li­a­ri, vun­nit se­rie B och ita­li­ens­ka cu­pen med Fi­o­ren­ti­na, vun­nit Li­gue 2 med Mo­naco, vun­nit Pre­mi­er Le­a­gue med Lei­ces­ter.

Fick spar­ken från det gre­kis­ka lands­la­get och stod ar­bets­lös och hop­pa­de till slut på tränar­tå­get till Lei­ces­ter. Res­ten är, som man sä­ger, histo­ria. Ma­ka­lös histo­ria.

RIKTIGADYRGRIPAR

De spring­er in­te mest, men de sprang åt­minsto­ne den se­nas­te sä­song­en smar­tast. Hål­ler tätt mel­lan lag lag­de­lar­na och för­sva­rar sig som en stor en­het, pres­sar bra men vär­de­rat. Se­dan, när man er­öv­rar boll, stic­ker ett gäng boll­skick­li­ga an­fal­la­re och ytt­rar som skott och ska ska­par far­lig­he­ter var­je gång med sin fart och tek­nik. Har dess­utom en mål­vakt som till­hör den ab­so­lu­ta eli­ten när det kom­mer till att sät­ta igång spe­let snabbt, pre­cist och långt. In­ne­har som lag väl­digt li­te boll, och vill dess­utom in­ne­ha väl­digt li­te boll.

VARDYÄRKVAR

MÅ­LET:HÄNGAKVAR

LÅ­GA FÖR­VÄNT­NING­AR Re­ge­ran­de mäs­ta­re och det lag al­la har att ja­ga. Så vad sät­ter Lei­ces­ter då för re­sul­tatmål un­der sä­song­en som kom­mer? Ex­tremt öd­mju­ka: att in­te åka ur Pre­mi­er Le­a­gue.

– Vi kör på sam­ma som för­ra året, att spe­la in 40 po­äng. Vi bör­jar där, med att va­ra or­dent­li­ga och skaf­fa en tro på oss själ­va, sä­ger Ra­ni­e­ri.

Ita­li­e­na­ren, som för­ra sä­song­en tog en match i ta­get he­la året, har för­stås si­na an­led­ning­ar att bo­ja fast spe­lar­nas för­vänt­ning­ar i bac­ken, för man får som be­kant inga gra­tis­po­äng ba­ra för att man vann li­gan den se­nas­te vå­ren.

SKYTTELIGAN

SIMPSON

MA­H­REZ

MUSA

SCHMEICHEL

MORGAN

DRINKWATER

HUTH

MENDY

VAR­DY

FUCHS

ALBRIGHTON

Var­dy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.