SÅSPELAR LA­GET

Ligabibeln - - Liverpool -

AWAY, AWAY, AWAY...

BACKTOBACK?

SMAKSTART Den nya hu­vud­läk­ta­ren på An­fi­eld är re­do till pre­miä­ren, men det kräv­des en match­flytt för att få till det. Li­ver­pool byt­te hem­ma­match med Burn­ley i om­gång 2, vil­ket be­ty­der att la­get nu in­le­der se­ri­en med tre bor­t­a­mat­cher. Ef­ter mat­cher mot Ar­se­nal, Burn­ley och Tot­ten­ham får Li­ver­poolfan­sen till slut chan­sen att se den nya de­len av An­fi­eld. 10 sep­tem­ber vän­tar hem­ma­match mot Lei­ces­ter följt av yt­ter­li­ga­re en bor­t­a­match mot Chel­sea. Tuff sä­songs­öpp­ning, Jür­gen Klopp...

COACHEN!

Jür­gen KLOPP

Född: 1967-06-16. Land: Tyskland. An­tal sä­song­er: 1. Kom från: Bo­rus­sia Dort­mund, 2015. Me­ri­ter: Dub­bel li­ga­mäs­ta­re i Tyskland, tysk cup­mäs­ta­re en gång. Tog upp Mainz 05 till Bun­de­s­li­ga. Nått CL-fi­nal (Dort­mund) och EL-fi­nal (Li­ver­pool), men för­lo­ra­de bå­da.

Oer­hört fram­gångs­rik i Dort­mund trots be­tyd­ligt säm­re för­ut­sätt­ning­ar än Bay­ern Mün­chen. Skick­lig lag­byg­ga­re som job­bar med in­spi­ra­tion till 100 pro­cent. En av värl­dens bäs­ta trä­na­re.

RIKTIGADYRGRIPAR

Jür­gen Klopp spe­la­de 4-2-3-1 i fjol, men kan änd­ra det till 4-3-3 i år. En lek med siff­ror, en­ligt Klopp och många av hans tränar­kol­le­gor, men det skul­le ge mer ut­rym­me åt de många an­fal­la­re som Li­ver­pool har i trup­pen. Philip­pe Coutinho är den of­fen­si­ve nyc­kel­spe­la­re oav­sett spel­sy­stem, men ny­för­vär­vet Ge­or­gi Ge­or­gi­nio Wij­nal­dum lär ock­så bli en vik­tig pus­sel­bit om han kan be­va­ra for­men från Newcast­le. De­fen­sivt får Henderson och Can vik­ti­ga rol­ler. Frå­ge­tec­ken vem som tar le­dar­rol­len i för­sva­ret. FLYTTGUBBE Ont om plats på Li­ver­pools mittfält, då öpp­nar Jür­gen Klopp för att sät­ta ner Ja­mes Milner som väns­ter väns­ter­back. Den eng­els­ka lands­lags­bac­ken läm­na­de Man­ches­ter Ci­ty i fjol för att slip­pa flyt­tas runt på oli­ka po­si­tio­ner, men re­dan ef­ter ett år ver­kar den all­roun­de mitt­fäl­ta­ren va­ra till­ba­ka i gam­la flytt­va­nor. Milner tes tes­ta­des som bå­de hö­ger- och väns­ter­back un­der för­sä­song­en och kan va­ra sva­ret på Klopps öns­kan om en ny väns­ter­back. Be­tyd­ligt bil­li­ga­re än att kö­pa in en ny om in­te an­nat.

SKYTTELIGAN

CLYNE

CAN

MANÉ

MIGNOLET

MATIP

LOVREN

HENDERSON

STURRIDGE

MILNER

WIJNALDO

COUTINHO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.