MAN­CHES­TER CI­TY

PREMIERPREMIER LE­A­GUE

Ligabibeln - - Manchester City -

Joe HART

Född: 1987-04-19. 196 cm, 91 kg. Land: Eng­land. Kom från: Sh­rews­bu­ry, 2006. Mat­cher 15/16: 35. Lands­kam­per: 63.

Var fort­satt en nyc­kel­spe­la­re för Ci­ty i fjol och höll nol­lan i to­talt 15 mat­cher. Gi­ven förste­mål­vakt, men fak­tum är att Hart stund­tals var till­ba­ka i gam­la, job­bi­ga, va­nor i fjol, med ett an­tal upp­se­en­de­väc­kan­de mis­stag.

Wil­fre­do CABALLERO

Född: 1981-09-28. 186 cm, 80 kg. Land: Ar­gen­ti­na. Kom från: Ma­la­ga, 2014. Mat­cher 15/16: 4. Lands­kam­per: 0.

Vär­va­des in för att sät­ta fart på Hart för två år se­dan, men har fort­satt svårt att få spel­tid. Och vad vär­re är, när han väl får spe­la släp­per Ci­ty of­ta in många mål. Sex li­ga­mat­cher to­talt på två år, men Caballero är en nöjd re­serv.

Baca­ry SAGNA

Född: 1983-02-14. 176 cm, 72 kg. Land: Frank­ri­ke. Kom från: Ar­se­nal, 2014. Mat­cher/mål 15/16: 28/0. Lands­kam­per/mål: 64/0.

Be­tyd­ligt bätt­re in­sats från hö­ger­bac­ken än un­der hans förs­ta sä­song i Ci­ty. Har hun­nit bli 33 år gam­mal nu, men of­fen­sivt häng­er han fort­fa­ran­de med. Stod för fler as­sist än res­ten av för­sva­rar­na till­sam­mans, men li­tet frå­ge­tec­ken för de­fen­si­ven.

Vin­cent KOMPANY

Född: 1986-04-10. 190 cm, 85 kg. Land: Bel­gi­en. Kom från: Ham­burg, 2008. Mat­cher/mål 15/16: 14/2. Lands­kam­per/mål: 71/4.

En sä­song att glöm­ma snabbt för Ci­tys lag­kap­ten. Stän­di­ga ska­de­uppe­håll gjor­de att for­men ald­rig in­fann sig på all­var och mis­sa­de ock­så EM på grund av ska­da. Stark när han väl spe­lar, men ska­dedrab­bad för and­ra sä­song­en i rad.

Pablo ZABALETA

Född: 1985-01-16. 174 cm, 74 kg. Land: Ar­gen­ti­na. Kom från: Espa­nyol, 2008. Mat­cher/mål 15/16: 13/0. Lands­kam­per/mål: 54/0.

Ska­dor och då­lig form präg­la­de fjol­å­ret för Zabaleta. Har tap­pat mas­sor i snabb­het och då för­svann snabbt hö­ger­bac­kens ti­di­ga­re så giv­na plats i star­tel­van. Är på väg att in­le­da sin ni­on­de sä­song i klub­ben, men blir han kvar trans­fer­fönst­ret ut?

Alek­san­dar KOLAROV

Född: 1985-11-10. 187 cm, 83 kg. Land: Ser­bi­en. Kom från: La­zio, 2010. Mat­cher/mål 15/16: 29/3. Lands­kam­per/mål: 64/8.

Den of­fen­si­ve väns­ter­bac­ken har bli­vit säm­re och säm­re ju när­ma­re 30-strec­ket han kom­mit. Såg oin­spi­re­rad och tung ut un­der stör­re de­len av sä­song­en, trots att han fick re­jäl med spel­tid. Kan Gu­ar­di­o­la få fart på ser­ben igen?

Eli­aquim MANGALA

Född: 1991-02-13. 187 cm, 74 kg. Land: Frank­ri­ke. Kom från: Por­to, 2014. Mat­cher/mål 15/16: 23/0. Lands­kam­per/mål: 8/0.

Den jät­te­li­ka prislap­pen häng­er som en stor sten runt hal­sen på mitt­bac­ken och han har fort­fa­ran­de väl­digt myc­ket att be­vi­sa i Pre­mi­er Le­a­gue. För många mis­stag och för många omo­ti­ve­ra­de gu­la kort, men än­då ut­ta­gen i den frans­ka EM-trup­pen.

Gaël CLICHY

Född: 1985-07-26. 176 cm, 65 kg. Land: Frank­ri­ke. Kom från: Ar­se­nal, 2011. Mat­cher/mål 15/16: 14/0. Lands­kam­per/mål: 20/0.

Ska­dor sat­te stopp för mer spel, frisk ha­de han sä­ker­li­gen fått fler chan­ser. En av de bätt­re i Ci­tys för­svars­lin­je i fjol, fram­för allt de­fen­sivt. Men även i of­fen­si­ven kan den för­ra Ar­se­nal-väns­ter­bac­ken fort­fa­ran­de age­ra.

Ja­son DENAYER

Född: 1995-06-28. 184 cm, 70 kg. Land: Bel­gi­en. Kom från: JMG Li­er, 2012. Mat­cher/mål 2015/16: 17/2 (för Ga­la­ta­sa­ray). Lands­kam­per/mål: 8/0.

Mitt­backslöf­te som än­nu in­te fått gö­ra li­ga­de­but för Ci­ty. Ut­lå­nad till Cel­tic för två år se­dan och till Ga­la­ta­sa­ray i fjol. Till­ba­ka på Ci­tys för­sä­songslä­ger, men den tur­kis­ka klub­ben hop­pas få lå­na ho­nom en sä­song till.

Ni­colás OTAMENDI

Född: 1988-02-12. 183 cm, 82 kg. Land: Ar­gen­ti­na. Kom från: Va­len­cia, 2015. Mat­cher/mål 15/16: 30/1. Lands­kam­per/mål: 38/2.

Hyl­lad stort i La Li­ga och Va­len­cia, men mitt­bac­kens förs­ta sä­song i Ci­ty var ing­en höj­da­re. All­de­les för ojämn och be­nä­gen att gö­ra mis­stag i fel lä­gen. Var bätt­re ihop med Kompany, men fun­ka­de då­ligt med Mangala.

FER­NAN­DO

Född: 1987-07-25. 183 cm, 76 kg. Land: Bra­si­li­en. Kom från: Por­to, 2014. Mat­cher/mål 15/16: 24/2. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Den de­fen­si­ve mitt­fäl­ta­re stod för någ­ra upp­märk­sam­ma­de mis­stag i fjol, men hans ar­betska­pa­ci­tet gav bra be­talt för Ci­ty. Ba­ra 17 mat­cher från start dock, och med tan­ke på att han långt ifrån är en dröm­spelar­typ för Gu­ar­di­o­la lär det in­te bli fler mat­cher i år.

Ra­he­em STERLING

Född: 1994-12-08. 170 cm, 63 kg. Land: Eng­land. Kom från: Li­ver­pool, 2015. Mat­cher/mål 15/16: 31/6. Lands­kam­per/mål: 26/2.

Ut­sågs till en av fjol­års­som­ma­rens bäs­ta värv­ning­ar av Pre­mi­er Le­a­gues hem­si­da, men de får knap­past med­håll av al­la Ci­tysup­port­rar. Bril­jant i si­na bäs­ta stun­der, men all­de­les för ojämn för att mo­ti­ve­ra sin stjärn­sta­tus.

Sa­mir NASRI

Född: 1987-06-20. 175 cm, 75 kg. Land: Frank­ri­ke. Kom från: Ar­se­nal, 2011. Mat­cher/mål 15/16: 12/2. Lands­kam­per/mål: 41/5.

Fick sto­ra de­lar av sä­song­en för­störd av ska­dor och det var först un­der slu­tet av vå­ren han var till­ba­ka i spel. Tung sä­song bå­de på och ut­an­för pla­nen. Fick sin lam­borg­hi­ni be­slag­ta­gen av po­lis och an­kla­ga­des sen för att ha köpt sitt kör­kort il­le­galt.

Jesús NAVAS

Född: 1985-11-27. 170 cm, 60 kg. Land: Spa­ni­en. Kom från: Se­vil­la, 2013. Mat­cher/mål 15/16: 34/0. Lands­kam­per/mål: 35/3.

Tred­je bäs­te as­sist­läg­ga­re i Ci­ty i fjol, trots att han fick bör­ja på bän­ken i drygt en tred­je­del av mat­cher­na. Liksom Sterling väl­digt ojämn, trots fint spel­sin­ne för­svin­ner han of­ta ur mat­cher­na. Med bätt­re skär­pa kun­de han gjort fler mål och as­sist.

Il­kay GÜN­DO­GAN

Född: 1990-10-24. 180 cm, 78 kg. Land: Tyskland. Kom från: Dort­mund, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 25/1. Lands­kam­per/mål: 16/4.

Myc­ket stark boll­hål­la­re och boll­vin­na­re, ett in­tres­sant ny­för­värv, som in­te bör ha någ­ra pro­blem med tem­pot i Pre­mi­er Le­a­gue. Mitt­fäl­ta­rens sto­ra pro­blem är dock hans ska­de­be­svär, har ald­rig lyc­kats spe­la över 28 li­ga­mat­cher un­der en sä­song.

Ke­vin DE BRUYNE

Född: 1991-06-28. 180 cm, 68 kg. Land: Bel­gi­en. Kom från: Wolfs­burg, 2015. Mat­cher/mål 15/16: 25/7. Lands­kam­per/mål: 45/12.

Tek­nisk och spel­skick­lig, vi­sa­de di­rekt Pre­mi­er Le­a­gue vad han verk­li­gen kun­de ef­ter fi­asko­ti­den i Chel­sea. Nyc­kel­spe­la­re i år för Gu­ar­di­o­la, kan han få sam­spe­let med Da­vid Sil­va att fun­ge­ra än­nu bätt­re? Kon­kur­re­rar med varand­ra.

Fa­bi­an DELPH

Född: 1989-11-21. 174 cm, 60 kg. Land: Eng­land. Kom från: Aston Vil­la, 2015. Mat­cher/mål 15/16: 17/2. Lands­kam­per/mål: 9/0.

En av fjol­å­rets märk­li­gas­te över­gång­ar, och med fa­cit i hand bor­de nog Delph ha stått vid sitt förs­ta ord och stan­nat hos Vil­la. Fick ba­ra spe­la åt­ta li­ga­mat­cher från start och kon­kur­ren­sen är hård, för hård, på Ci­tys cen­tra­la mittfält.

Da­vid SIL­VA

Född: 1986-01-08. 170 cm, 67 kg. Land: Spa­ni­en. Kom från: Va­len­cia, 2010. Mat­cher/mål 15/16: 24/2. Lands­kam­per/mål: 103/24.

Lätt ska­dedrab­bad un­der fjol­å­ret och har tap­pat en del snabb­het på ål­derns höst. Tek­nisk, spel­skick­lig och all­round dock. Kan spe­la ute på en kant el­ler centralt, och är gif­tig som få på fas­ta si­tu­a­tio­ner. Fint till­slag på bol­len.

FER­NAN­DIN­HO

Född: 1985-05-04. 179 cm, 67 kg. Land: Bra­si­li­en. Kom från: Sjach­tar Do­netsk, 2013. Mat­cher/mål 15/16: 33/2. Lands­kam­per/mål: 29/2.

Gjor­de sin bäs­ta sä­song i Ci­ty-trö­jan, och var en av Ci­tys bäs­ta spe­la­re i fjol. Stark de­fen­siv mitt­fäl­ta­re som dock ock­så ut­veck­lat of­fen­si­ven än mer. Lär få ta ett stort an­svar un­der Gu­ar­di­o­las led­ning.

Olek­sandr ZINCHENKO

Född: 1996-12-15. 175 cm, 64 kg. Land: Ukrai­na. Kom från: Ufa, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 24/2. Lands­kam­per/mål: 6/1.

Ukrainsk su­per­ta­lang som gjor­de lands­lags­de­but re­dan för­ra hös­ten, 18 år gam­mal, och som spe­la­de i al­la tre EM-mat­cher­na i som­ras. Of­fen­siv mitt­fäl­ta­re som kan spe­la bå­de centralt och på bå­da kan­ter­na.

Yaya TOURÉ

Född: 1983-05-13. 189 cm, 90 kg. Land: El­fen­bens­kus­ten. Kom från: Bar­ce­lo­na, 2010. Mat­cher/mål 15/16: 32/6. Lands­kam­per/mål: 99/19.

Var rätt då­lig re­dan för två år se­dan, och fjol­å­ret blev yt­ter­li­ga­re ett stepp ner på kva­li­tets­ska­lan. Såg of­ta oin­tres­se­rad ut, in­te minst be­vi­sat i Cham­pi­ons Le­a­gue-se­mi­fi­na­len. Ryk­tas om en över­gång till In­ter, Yaya be­hö­ver en nytändning.

NO­LI­TO

Född: 1986-10-15. 172 cm, 70 kg. Land: Spa­ni­en. Kom från: Cel­ta Vi­go, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 29/12. Lands­kam­per/mål: 13/5. John Gui­det­tis för­re lag­kam­rat köp­tes loss di­rekt ef­ter EM, där han med­ver­ka­de i samt­li­ga fy­ra mat­cer för Spa­ni­en. Kvick och tek­nisk, hyf­sat mål­far­lig. Kan spe­la bå­de i an­fal­let och som yt­ter. Skrev på ett fy­ra­års­kon­trakt.

Ser­gio AGÜERO

Född: 1988-06-02. 173 cm, 70 kg. Land: Ar­gen­ti­na. Kom från: At­le­ti­co Madrid, 2011. Mat­cher/mål 15/16: 30/24. Lands­kam­per/mål: 63/29.

Än­nu en fan­tas­tisk sä­song av Agu­e­ro i fjol, men har fort­fa­ran­de en del ska­d­e­pro­blem. Sva­ga­re i Eu­ro­pa­spe­let, men än­då en an­fal­la­re i världs­klass. Blir in­tres­sant att se vad Gu­ar­di­o­la kan åstad­kom­ma med ar­gen­ti­na­ren.

Wil­fri­ed BONY

Född: 1988-12-10. 182 cm, 84 kg. Land: El­fen­bens­kus­ten. Kom från: Swan­sea Ci­ty, 2014. Mat­cher/mål 15/16: 26/4. Lands­kam­per/mål: 44/14.

Stark målskytt i bå­de Hol­land och se­na­re i Swan­sea, men har in­te alls fått till det i Ci­ty. Stark boll­mot­ta­ga­re, men ver­kar sak­na själv­för­tro­en­de och in­spi­ra­tion ef­ter den dy­ra över­gång­en för 18 må­na­der se­dan. För­svin­ner i som­mar?

Ke­le­chi IHEANACHO

Född: 1996-10-03. 187 cm, 77 kg. Land: Ni­ge­ria. Kom från: Taye Aca­de­my, 2014. Mat­cher/mål 15/16: 26/8. Lands­kam­per/mål: 4/2.

Stod för ett jät­te­ge­nom­brott i fjol, trots att det var först un­der slu­tet av vå­ren som han pas­se­ra­de Bony som andra­val. Ba­ra sju mat­cher från start i li­gan, men be­höv­de minst mi­nu­ter av al­la i Pre­mi­er Le­a­gue för att gö­ra mål. En jät­te­ta­lang

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>mål­vakt<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.