10 STÖRSTAA KAPEN

VÄRVNINGARNA SOM KOS­TA­DE EN ”STRUNTSUMMA”

Ligabibeln - - Gameday - Sam­man­ställ­ning: Gö­ran Bo­lin

Bäs­ta värvningarna i Pre­mi­er Le­a­gues histo­ria? Tja, ser man ba­ra till kva­li­té skul­le det mest bli en rank­ning över de bäs­ta spe­lar­na. Om man även räk­nar in prislap­pen, då blir det en helt an­nan tia.

1 THIERRY HENRY Ju­ven­tustill Ar­se­nal1999

Flop­pa­de ka­pi­talt i Ju­ve, vil­ket Mo­naco­be­kan­ting­en Arsé­ne Weng­er snabbt pro­fi­te­ra­de på. Köp­tes in för 11 mil­jo­ner pund och blev klub­bens bäs­te mål­skytt ge­nom ti­der­na. Pre­mi­er Le­a­gue-erans kanske all­ra bäs­te spe­la­re. Står i dag sta­ty ut­an­för Emi­ra­tes.

2 Eric CANTONA Leedstill Man­ches­terU1992

Var­ken Da­vid Hirst, Matt Le Tis­si­er el­ler Bri­an De­a­ne var till sa­lu. Då chan­sa­de Alex Fergu­son vilt och kol­la­de om den ka­ris­ma­tis­ke frans­man­nen, som lett Leeds till li­ga­ti­teln, möj­li­gen gick att kö­pa. Visst, det gick för sig och där­till för fut­ti­ga 1,2 mil­jo­ner pund. Tog klub­ben till fy­ra li­ga­tit­lar och har i dag ikonsta­tus.

3 N’GOLO KANTÈ

Caen­tillLei­ces­ter2015

Upp­täck­tes av Lei­ces­ters mäs­ter­vär­va­re Ste­ve Walsh och kos­ta­de en­dast 5,6 mil­jo­ner pund. En evig­hets­ma­skin som löp­te Lei­ces­ter till en sen­sa­tio­nell li­ga­ti­tel 2015/16. Sål­des sen till Chel­sea — där han ock­så blev li­ga­mäs­ta­re — för 32 mil­jo­ner pund. I dag an­sedd som en av värl­dens bäs­ta på sin po­si­tion.

4 PA­TRICK VIEIRA

Mi­lan­tillAr­se­nal1996

Ha­de, pre­cis som lands­man­nen Henry, svårt att ac­kli­ma­ti­se­ra sig i ita­li­ens­ka Se­rie A. Val­de att gå till Ar­se­nal för att han viss­te att lands­man­nen Arsè­ne Weng­er var på in­gång som ma­na­ger hos klub­ben. Vieira kos­ta­de en­dast 3,5 mil­jo­ner pund och ut­veck­la­des snabbt till li­gans bäs­te in­ner­mitt­fäl­ta­re. Blev så små­ning­om ock­så lag­kap­ten för ” Gun­ners”.

Här är lis­tan över de bäs­ta värv­ning­ar sett till vad man fick för peng­ar­na.

5 CRISTI­A­NO RO­NAL­DO Spor­ting­Lis­sa­bon­till Man­ches­terU2003

Var på Arsè­ne Weng­ers ra­dar när United möt­te Spor­ting i en för­sä­songs­match som­ma­ren 2003. Im­po­ne­ra­de så våld­samt i mat­chen att Alex Fergu­son på stå­en­de fot köp­te ho­nom för drygt 12 mil­jo­ner pund. Vann allt med k­lub­ben och sål­des sen, 2009, vi­da­re till Re­al Madrid för knappt en mil­jard kr.

6 SAMI HYYPIÄ

Wil­le­mII­tillLi­ver­pool1999

Ing­en i Eng­land ha­de den ble­kas­te om vem han var när han plöts­ligt, för en kost­nad av 2,6 mil­jo­ner pund, in­stal­le­ra­de sig på An­fi­eld. Snart skul­le al­la bli varse. Bil­da­de till­sam­mans med Ja­mie Car­rag­her ett l­ysan­de in­ner­backspar un­der många år och var fun­da­men­tal när klub­ben vann Cham­pi­ons Le­a­gue 2005.

7 ROY KEANE

Not­ting­ham­tillMan­ches­terU1993

Det hand­la­de för­vis­so om brit­tiskt trans­fer­re­kord (3,75 mil­jo­ner pund) när United lan­da­de ho­nom, men han vi­sa­de sig va­ra mer än guld värd. Knall­hård bå­de på och ut­an­för pla­nen och ut­rus­tad med en vin­nar­skal­le som sak­nar mot­styc­ke. Vann rub­bet med klub­ben, men gjor­de sig sen omöj­lig och sål­des till Cel­tic 2005.

8 JAY- JAY OKOCHA

Pa­risSG­tillBol­ton2002

Bland det läck­ras­te som har skå­dats på en fot­bolls­plan och ald­rig har väl skill­na­den i kva­li­té mel­lan en spe­la­re och hans lag­kom­pi­sar va­rit li­ka på­tag­lig. Kom till klub­ben som Bos­man ef­ter VM 2002 och blev snabbt av­gu­dad av fan­sen. Läm­na­de för Qa­tar och av­run­da­de kar­riä­ren i Hull 2008.

9 SEAMUS COLEMAN

SligoRo­vers­tillE­ver­ton2009

In­te det mins­ta spek­ta­ku­lär, men oj så myc­ket nyt­ta han har gjort på sin hö­ger­kant allt­se­dan han kom till klub­ben för… 60 000 pund, vil­ket i sam­man­hang­et för tan­kar­na till en piss i Ni­len. Re­kom­men­de­ra­des av Wil­le McS­tay, en gam­mal po­la­re till då­va­ran­de Ever­ton­ma­na­gern Da­vid Moyes.

10 KOLO TOURÉ

ASECMi­mo­sastillAr­se­nal2002

Helt okänd när han kom till Gun­ners för att prov­trä­na. Över­ty­ga­de snabbt Weng­er om sin ka­pa­ci­tet och in­hand­la­des för fut­ti­ga 150 000 pund. Funk­tio­nell för­sva­ra­re och fansfa­vo­rit som 2009 sål­des vi­da­re till Man City för 14 mil­jo­ner pund. Av­slu­ta­de kar­riä­ren i Cel­tic 2017, men ha­de in­nan dess hun­nit med 120 A-landskamper för El­fen­bens­kus­ten.

Fo­to: REUTERS, GETTY IMAGES, AP

Fo­to: AP, GETTY IMAGES

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.