Pre­miär­dags för Ekerö/Skå

Mälarö Tidning - - Sporten - Jo­han Äl­gekrans

I hel­gen är det premiär för ny­bil­da­de Ekerö/Skå i hoc­keyns di­vi­sion 3.

Ef­ter hop­slag­ning­en mel­lan Ekerö och Skås hoc­key­sek­tio­ner är det dags för se­rie­pre­miär för det ny­bil­da­de la­get på sön­dag. Trä­na­ren Oscar Svens­son och de fles­ta av spe­lar­na i Ekerö/Skå kom­mer från för­ra årets Ekerö­lag som spe­la­de i di­vi­sion 4.

Någ­ra spe­la­re från för­ra årets Skå­lag som spe­la­de i di­vi­sion 3 finns dock kvar. En av dem är den sta­bi­le bac­ken Jonas Mag­nus­son som är osä­ker på var la­get står när se­ri­en nu drar igång.

– Det är svårt att sä­ga så här i star­ten av sä­song­en då vi in­te hun­nit spe­la nå­gon trä­nings­match sam­ti­digt som en del ba­ra hun­nit med nå­gon en­sta­ka trä­ning, sä­ger Mag­nus­son.

Kis­ta i pre­miä­ren La­get in­le­der bor­ta mot Kis­ta på sön­dag.

Ekerö/Skå kom­mer stäl­la ett ungt lag på be­nen i årets se­rie och att spe­la med hög fart tror Jonas Mag­nus­son blir vik­tigt för att nå fram­gång.

– Vi är ett ungt lag som kom­mer be­hö­va dri­va på med fart för att stö­ra mot­stån­det, sä­ger han.

Öv­ri­ga lag i se­ri­en är Li­din­gö, SPAIF, Äl­ta, KTH, Gnes­ta, Spånga och Sol­na. Att nå en topp fy­ra-pla­ce­ring och spel i all­tre­an tror Mag­nus­son blir tufft, men fal­ler al­la bi­tar på plats finns chan­sen me­nar han.

– Vi mås­te va­ra är­li­ga mot oss själ­va och sät­ta rim­li­ga mål. Vi har valt att bry­ta ned det till del­mål och sna­ra­re sik­ta på att gö­ra var­je trä­ning och var­je match så­väl gi­van­de som ro­lig. Lyc­kas vi med det kan sy­ner­gi­ef­fek­ten va­ra att vi fak­tiskt skräl­ler och kan slåss om en topp fy­ra-pla­ce­ring in­nan jul, sä­ger han.

Förs­ta chan­sen att se det ny­bil­da­de la­get på hem­ma­plan är den 5 ok­to­ber då SPAIF gäs­tar Vi­king­a­hal­len.

FOTO: JO­HAN ÄL­GEKRANS

BACKPAR. Jonas Mag­nus­son och Philip Nils­son kom­mer bli vik­ti­ga för Ekerö/Skå i vin­ter.

FOTO: JO­HAN ÄL­GEKRANS

FRAM­ÅT. Ekerö/Skå vill spe­la med hög fart den här sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.