Stärk över­krop­pen

Des­sa öv­ning­ar stär­ker över­krop­pen och fö­re­byg­ger pro­blem med ax­lar­na.

Mens Health Sommartraning 2018 - - Innehåll - AV BILL HARTMAN, PT

PÅ DE FLES­TA GYM finns det män som kla­gar över ont i ax­lar­na. Det är fak­tiskt gans­ka van­ligt att ax­elsmär­tor gör att män und­vi­ker öv­ning­ar som till ex­em­pel bänk­press, nå­got som re­sul­te­rar i att musk­ler­na grad­vis blir mind­re. Lös­ning­en är in­te att und­vi­ka des­sa om­rå­den, ut­an du bör istäl­let fo­ku­se­ra på öv­ning­ar som stär­ker dess cen­tra­la le­der. Du kom­mer in­te ba­ra se bätt­re ut, ut­an du kom­mer även att kun­na ge­nom­fö­ra de vik­ti­ga ax­elöv­ning­ar­na ut­an pro­blem.

Jag an­vän­der mig av öv­ning­ar­na på föl­jan­de si­dor på mitt eget gym – och re­sul­ta­ten är sen­sa­tio­nel­la! Ing­en kla­gar över ont i ax­lar­na läng­re. Gör sam­ma öv­ning­ar och du kom­mer mär­ka hur smär­tor­na för­svin­ner, sam­ti­digt som musk­ler­na i ar­mar, bröst, ax­lar och rygg väx­er i re­kord­fart!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.