Bre­da­re rygg

Om du vill se bra ut bå­de frami­från och bak­i­från mås­te du läg­ga kraft på det du själv in­te ser i spe­geln.

Mens Health Sommartraning 2018 - - Innehåll - AV BILL HARTMAN,

HEMLIGHETEN TILL EN BRE­DA­RE OCH STAR­KA­RE rygg är att slu­ta se den­na del av krop­pen som en en­da stor mus­kel. Till skill­nad från brös­tet be­står ryg­gen av mer än ba­ra en stor mus­kel­grupp. Ryg­gen har fak­tiskt ett kom­plext sy­stem av muskler, från de sto­ra rygg­musk­ler­na till ro­ta­tor­kuf­fen, till öv­re och ned­re tra­pe­zi­us.

Varje om­rå­de i ryg­gen har en rad oli­ka upp­gif­ter. Det är där­för en V-for­mad rygg byggs upp ge­nom att gö­ra van­li­ga ryg­göv­ning­ar, som chins och nedåt­drag. På de kom­man­de si­dor­na finns fem ut­ma­ning­ar, och instruktioner för hur du genomför dem, för dig som vill for­ma ryg­gen. An­vänd dig av des­sa råd när du trä­nar och du kom­mer upp­täc­ka att rygg­musk­ler­na väx­er på sätt som du ald­rig va­rit med om ti­di­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.