Star­ka­re rum­pa

Det­ta pro­gram gör glu­teus än­nu mer max­i­mus.

Mens Health Sommartraning 2018 - - Innehåll - AV BILL HARTMAN, PT

OM ALLT SOM KRÄVS FÖR ATT BYG­GA EN STARK KROPP

var bänk­press och bi­cep­scurls ha­de alla män sett ut som pro­fes­sio­nel­la at­le­ter. Din kropp är dock en sam­ling av in­di­vi­du­el­la muskler som till­sam­mans utgör ett kom­plext mus­kel­sy­stem. Det räc­ker med att du mis­sar en av dina muskler för att det ska gå ut över de öv­ri­ga musk­ler­nas funk­tion.

När jag job­bar med kli­en­ter på mitt gym upp­täc­ker jag of­ta att sä­tesmusk­ler­na är mång­as sva­ga punkt. Det är ing­en hem­lig­het att män of­ta pri­o­ri­te­rar muskler de själ­va kan se i spe­geln. Sä­tesmusk­ler­na är dock bland krop­pens star­kas­te muskler och när de är sva­ga på­ver­kar det de andra musk­ler­na på ett ne­ga­tivt sätt. An­vänd dig av träningspasset på föl­jan­de si­dor för att hjäl­pa sä­tesmusk­ler­na att nå sin ful­la po­ten­ti­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.