A/ Högt ka­bel­drag med rep

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler -

2–3 SET MED 12–15 REPETITIONER

Fäst ett rep i en hög ka­bel och ta tag i re­pet med ett över­hands­grepp. Se till att hand­fla­tor­na är vän­da mot varand­ra. Gå bak­åt tills ar­mar­na är helt ut­sträck­ta fram­för dig och du kän­ner visst drag i re­pet. Dra så att mit­ten av re­pet ham­nar vid ögo­nen, ge­nom att bö­ja arm­bå­gar­na och pres­sa ihop skul­der­bla­den. Pres­sa ut arm­bå­gar­na åt si­dor­na när ar­mar­na när­mar sig an­sik­tet. Rä­ta ut ar­mar­na lång­samt igen för att åter­gå till start­po­si­tion.

BRA FÖR: Du ak­ti­ve­rar de små musk­ler­na i öv­re de­len av ryg­gen, ökar rör­lig­he­ten i ax­lar­na och stär­ker öv­re de­len av ryg­gen. Allt det­ta ökar sta­bi­li­te­ten i ax­lar­na.

ALTERNATIV:

Arm­häv­ning Om­vänd rodd

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.