A/ Tri­ceps­drag och nedåt­drag

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler -

Fäst ett rep högt i ett ka­bel­drag och ställ dig med ryg­gen mot ma­ski­nen. Ta tag i re­pet med bå­da hän­der­na och böj dig fram­åt. Håll över­ar­mar­na stil­la sam­ti­digt som du pres­sar un­derar­mar­na fram­åt. Håll kvar po­si­tio­nen ett ögon­blick, och kom se­dan lång­samt till­ba­ka till start­po­si­tio­nen. Gör 15 repetitioner. Vänd dig se­dan om. Håll över­ar­mar­na längs si­dor­na och böj arm­bå­gar­na i 90 gra­der. Dra ner re­pet mot gol­vet. Gör 10 repetitioner. Det­ta är ett set. Gör 2– 3 set.

Vrid hand­le­der­na mot gol­vet i varje re­pe­ti­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.