En­bensknä­böj

Mens Health Sommartraning 2018 - - Nya Favoritprogram -

VAD GÖR ÖV­NING­EN SJÄLV­BE­GRÄN­SAN­DE?

Det är en­kelt. An­ting­en är du till­räck­ligt stark i be­net för att lyf­ta upp krop­pen från gol­vet el­ler så är du in­te det. Om hä­len in­te nud­dar gol­vet vid varje re­pe­ti­tion kom­mer du in­te till­räck­ligt långt ner.

SÅ GÖR DU: Stå med väns­ter ben på en bänk som är un­ge­fär i knä­höjd. Låt hö­ger fot hänga ut­an­för kan­ten av bän­ken. Vrid upp fo­ten så att tår­na är hög­re än hä­len. Sträck ut ar­mar­na rakt fram­för dig för att hål­la ba­lan­sen. Det­ta är start­po­si­tio­nen. Ba­lan­se­ra på väns­ter fot och böj väns­ter knä. Böj höf­ter­na bak­åt tills hö­ger häl nud­dar gol­vet. Håll kvar i ett ögon­blick och pres­sa dig se­dan till­ba­ka upp i start­po­si­tio­nen. Gör så många repetitioner du kla­rar av med väns­ter ben innan du bör­jar på det hög­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.