Slag­skep­pet HMS Erin

Militär Historia - - Contents -

★★I bör­jan av 1910-ta­let be­ställ­de det Os­mans­ka ri­ket två dre­ad­nought-slag­skepp av den brit­tis­ka va­pen­till­ver­ka­ren Vic­kers. In­för förs­ta världs­kri­get hann en­bart pro­duk­tio­nen av ett av dem på­bör­jas: Res­ha­diye. Här syns sjö­sätt­ning­en i Bar­row den 3 sep­tem­ber 1913.

En dag ef­ter att förs­ta världs­kri­get bröt ut, den 2 au­gusti 1914, stod Res­ha­diye klart för le­ve­rans. Men en knapp tim­me fö­re över­läm­ningsce­re­mo­nin be­slag­togs hon av Royal Na­vy – på or­der av

Winston Chur­chill, då ma­rin­mi­nis­ter. Or­sa­ken var os­ma­ner­nas vän­li­ga in­ställ­ning till Tyskland. För att und­vi­ka en för­skjut­ning av styr­ke­för­hål­lan­de­na på Me­del­ha­vet fö­re­drog man att be­hål­la slag­skep­pet i brit­tis­ka hän­der. Hon döp­tes om till HMS Erin och spe­la­de se­na­re en mind­re roll i Ska­ger­raksla­get 1916.

Be­slag­tag­ning­en kan ha på­ver­kat Os­mans­ka ri­kets be­slut att gå med i kri­get på central­mak­ter­nas si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.