Atom­ål­dern in­led­des med svamp­moln

Militär Historia - - Ledare - Ro­ger von Bons­dorff, re­dak­tör

När de förs­ta atom­bom­ber­na fäll­des över de ja­pans­ka stä­der­na Hi­ros­hi­ma och Na­ga­sa­ki i au­gusti 1945 och skör­da­de hund­ra­tu­sen­tals of­fer, ha­de mänsk­lig­he­ten ta­git de förs­ta stapp­lan­de ste­gen in i atom­ål­dern. Den ita­li­ens­ke fy­si­kern En­ri­co Fer­mi ha­de re­dan lyc­kats med en fram­gångs­rik kon­trol­le­rad ked­je­re­ak­tion 1942 in­om Man­hat­tan­pro­jek­tet. De förs­ta ut­mär­kan­de svamp­mol­nen lys­te upp ök­nen ut­an­för Ala­mogor­do i New Mex­i­co, USA, den 16 ju­li 1945. Värl­den blev sig ald­rig lik igen – den förs­ta och hit­tills en­da kärn­va­pen­in­sat­sen för­de män­ni­skan in i en ny era.

Kon­se­kven­ser­na blev bå­de om­fat­tan­de och oräk­ne­li­ga: kapp­rust­ning­en, ter­ror­ba­lan­sen, vä­te­bom­ben, Tjer­no­byl och Fu­kus­hi­ma, men ock­så bi­ki­nin, rymd­kapp­löp­ning­en, can­cer­be­hand­ling­ar­na, Dr. Strang­e­lo­ve och God­zil­la. Än i dag kän­ner man av ef­ter­verk­ning­ar­na, po­li­tiskt, mi­li­tärt och kul­tu­rellt. Med bör­jan på si­dan 28 be­rät­tar Jo­han Lu­pan­der om vägen till en av 1900-ta­lets en­skilt vik­ti­gas­te upp­fin­ning­ar: kärn­vap­net.

Vi­da­re finns det att lä­sa om Mag­nus Stenbocks för­sök att räd­da stor­maktsväl­det i sla­get vid Gadebusch 1712, den ja­pans­ka ar­méns ut­veck­ling av bi­o­lo­gis­ka mass­för­stö­rel­se­va­pen un­der en­het 731, och spå­ren av sov­je­tis­ka krigs­fång­ars straffar­be­te i Nor­ge.

Vi fort­sät­ter ock­så med se­ri­en om mi­li­tä­ra miss­tag. Den­na gång skri­ver Hu­go Nord­land om de 155 ir­länds­ka sol­da­ter­na från som var del av FN-styr­kor­na un­der Kongo­kri­sen. Det ir­länds­ka A-kom­pa­ni­et fann sig be­läg­ra­de av ett över­läg­set an­tal ka­tange­sis­ka gen­dar­mer och le­gok­nek­tar i sta­den Ja­dotvil­le 1961 och käm­pa­de mot al­la odds.

»Kärn­va­pen­in­sat­sen för­de män­ni­skan in i en ny era»

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.