Kri­gets spår att be­sö­ka i he­la lan­det

Militär Historia - - Ledare -

★★Den mi­li­tär­hi­sto­ris­ka för­fat­ta­ren Lars Gyl­len­haal har skri­vit en ny bok om 200 svens­ka plat­ser som bär spår av and­ra världs­kri­get. Re­segui­den in­ne­hål­ler se­värd­he­ter från Ha­pa­ran­da i norr till Helsing­borg i sö­der.

Kän­da se­värd­he­ter som Ma­rin­mu­se­um i Karls­kro­na och Bo­dens fäst­ning fi­gu­re­rar för­stås i boken. Men många plat­ser är jäm­fö­rel­se­vis okän­da för all­män­he­ten: agent­ba­ser, bom­b­krat­rar, bunk­rar, luft­värn­storn, in­ter­ne­rings­lä­ger och vrak med kopp­ling­ar till kri­get. Ock­så min­nes­mär­ken för svens­ka sol­da­ter som dött i grän­sin­ci­den­ter finns ut­märk­ta. Även sol­da­ter från and­ra län­der har läm­nat av­tryck på många or­ter.

Nu sam­lar Gyl­len­haal des­sa plat­ser i en an­vänd­bar gui­de. Sam­ti­digt tyd­lig­görs att kri­get fick på­tag­li­ga kon­se­kven­ser, bå­de vad det gäl­ler ne­ut­ra­li­tets­po­li­ti­ken och män­ni­skors var­dag. Boken är rikt il­lu­stre­rad med fo­to­gra­fi­er från bå­de krigs­å­ren och idag. Där­till finns kar­tor för den som pla­ne­rar en egen mi­li­tär­hi­sto­risk re­sa.

200 svens­ka se­värd­he­ter från and­ra världs­kri­get ges ut av för­la­get Lind & Co.

Lars Gyl­len­haals re­segui­de tip­sar om mi­li­tär­hi­sto­ris­ka res­mål i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.