Lo­gistik av­gjor­de ut­gång­en

Fins­ka kri­get på Sto­ra histo­ri­ekryss­ning­en

Militär Historia - - Nyhetsfron­ten -

Den Sto­ra histo­ri­ekryss­ning­en, som kom­mer att läm­na Stock­holm den 15 no­vem­ber 2020, er­bju­der många in­tres­san­ta fö­re­lä­sa­re. En av dem är Mar­tin Hårdstedt, pro­fes­sor i histo­ria in­rik­tad på mi­li­tär och po­li­tisk nor­disk histo­ria vid Umeå uni­ver­si­tet. Han ut­kom­mer i höst med en ny bok om den svens­ka histo­ri­en i Fin­land och har ti­di­ga­re skri­vit bland an­nat Fins­ka kri­get 1808–1809 (2006) och Svens­ka sjöslag (2009). Vi har ta­git re­da på vad han kom­mer ta­la om till sjöss.

Vad ska du fö­re­lä­sa om?

– Det kom­mer att hand­la om fins­ka kri­get. Be­rät­tel­sen är dra­ma­tisk, sam­ti­digt som jag lyf­ter in en dis­kus­sion om hur det ens var möj­ligt att fö­ra krig i nor­ra Fin­land, vil­ket är en myc­ket olämp­lig plats för krig­fö­ring. Man kom­mer få föl­ja ar­mé­er­na på marsch mot slag­fäl­tet, lo­gisti­ken bakom det he­la och kopp­ling­en till det ci­vi­la sam­häl­let. Min av­hand­ling var på sam­ma te­ma, och jag stud­sar all­tid till­ba­ka till äm­net.

Kom­mer publi­ken att lä­ra sig nå­got unikt?

– Många blir för­bluf­fa­de av hur be­ro­en­de krig­fö­ring är av tri­vi­a­la sa­ker som bröd­bak­ning och häst­skjuts. My­ter­na om att fins­ka kri­get av­gjor­des ge­nom sto­ra slag, ka­pi­tu­la­tio­nen på Sve­a­borg el­ler att Gustav IV Adolf var odug­lig är seg­li­va­de. Det är nå­got av en käpp­häst för mig att vi­sa hur re­surs­frå­gor och vis­sa för­ut­sätt­ning­ar var helt av­gö­ran­de för ut­gång­en. Kanske får man en bätt­re för­stå­el­se för kri­gets funk­tion.

Tyc­ker du nå­gon per­son är sär­skilt in­tres­sant?

– Man ska ak­ta sig för att ha hi­sto­ris­ka per­so­ner som fa­vo­ri­ter, men en spän­nan­de fi­gur som dy­ker upp är von Dö­beln. Han var de­spe­rat till sin na­tur, och me­dan and­ra ve­la­de fat­ta­de han skick­li­ga be­slut – vil­ket stic­ker ut. Han har ock­så bli­vit sym­bol för Sve­ri­ges kopp­ling till Fin­land.

Gör du nå­got an­nat med mi­li­tär­hi­sto­risk kopp­ling?

– Jag har en podcast för för­la­get Hi­sto­ris­ka me­dia: Mi­li­tär­histo­rie­pod­den. Till­sam­mans med idéhisto­ri­kern Pe­ter Ben­nesved dis­ku­te­rar jag äm­nen som hur sol­da­ter upp­le­ver strid el­ler fransk­tys­ka kri­get 1870–71.

Mer in­for­ma­tion om kryss­ning­en finns på mi­li­tar­histo­ria. se/histo­ri­ekryss­ning.

Ak­va­rel­len skild­rar stri­der­na vid Ra­tan norr om Umeå i au­gusti, som blev de sista i fins­ka kri­get.

Mar­tin Hårdstedt tjänst­gör ock­så som chef för en in­sats­plu­ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.