Ur­kustjä­ga­res un­der­hålls­båt

Militär Historia - - Nyhetsfron­ten -

★★När För­svars­mak­ten i bör­jan av 1950-ta­let skis­sa­de på att eta­ble­ra ett kust­för­svar med kustjä­ga­re var trans­por­ten en vik­tig frå­ga. Lyc­ka­de för­sök gjor­des med det ma­te­ri­el som fanns. Bland an­nat skul­le flot­tans L-50-båt an­vän­das för un­der­hålls­tjänst.

L-50 var kon­stru­e­rad för land­stig­ning un­der be­skjut­ning, och kun­de trans­por­te­ra bå­de trup­per och lät­ta strids­for­don. Den ha­de plan bot­ten för att kö­ra in på grun­da strän­der, så kustjä­gar­na kun­de stor­ma i land och upp­rät­ta ett bro­hu­vud. To­talt bygg­des fem bå­tar av L-50-klas­sen. L-53 och L-54 gick se­na­re till Karls­kro­na kust­ar­til­le­ri­re­ge­men­te (KA 2). De an­vän­des än­da in på 1980-ta­let.

En L-50-båt finns kvar som ci­vil fär­ja: M/S Thor­bjørn, som till­hör Ar­bei­der­nes ung­doms­fyl­king i Nor­ge. Det var med den­na An­ders Be­hring Brei­vik kom till Utøya för ter­rorat­ten­ta­tet den 22 ju­li 2011.

Kustjä­ga­re land­sti­ger från Land­stig­nings­båt L-55. Stålskro­vet och ram­pen skul­le skyd­da mot be­skjut­ning från land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.