Ut­hål­ligt far­tyg åter­fun­net

Militär Historia - - Nyhetsfron­ten -

★★USS Ne­va­da var det en­da ame­ri­kans­ka slag­skep­pet att kom­ma igång vid an­fal­let mot Pearl Har­bor, det del­tog vid D-da­gen och stri­der­na vid Oki­na­wa och Iwo Ji­ma, samt över­lev­de att träf­fas av två atom­bomb­s­ex­plo­sio­ner i tes­ter vid Bi­ki­ni­a­tol­len. Ef­ter fy­ra da­gars be­skjut­ning som mål i en ar­til­le­ri­öv­ning sänk­tes det svårt ra­di­o­ak­ti­va far­ty­get av­sikt­ligt den 31 ju­li 1948.

Nu har det iko­nis­ka slag­skep­pet hit­tats igen med hjälp av bå­de dyk­ning­ar i ar­kiv och un­der vat­ten. Vra­ket lig­ger på 4 700 me­ters djup cir­ka 65 sjö­mil syd­väst om Pearl Har­bor. Upp­täck­ten gjor­des av kul­turmil­jö­vårds­bo­la­get SE­ARCH och un­der­vat­tens­ro­bots­fö­re­ta­get Oce­an In­fin­ty.

Ne­va­das skrov må­la­des oran­ge in­för öv­ning­en, vil­ket un­der­lät­ta­de fyn­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.