Uji­bom­ben – tio li­ter pest­sör­ja

Militär Historia - - Enhet 731 -

★★Det som i prak­ti­ken blev ett av en­het 731:s förs­ta sy­stem för bi­o­lo­gis­ka mass­för­stö­rel­se­va­pen var Uji­bom­ben – från bör­jan en stål­be­hål­la­re som var kon­stru­e­rad att rym­ma tio li­ter av en trög­fly­tan­de sör­ja med bak­te­ri­er. Utrym­met kun­de ock­så hål­la tu­sen­tals lop­por.

Bom­ben var satt att de­to­ne­ra cir­ka 150 me­ter över mar­ken för att spri­da lop­por­na över ett stör­re om­rå­de. Men man fann gans­ka snart att en ma­jo­ri­tet av lop­por­na dog i de­to­na­tio­nen som kräv­des för att spräc­ka be­hål­la­ren. En­he­ten gjor­de för­sök med be­hål­la­re av glas, men det öm­tå­li­ga ma­te­ri­a­let med­för­de sto­ra ris­ker vid ilast­ning. Där­för gick man i stäl­let över till ke­ra­mik­bom­ber och att spri­da pest­smit­ta­de lop­por med flyg­plans­be­sprut­ning.

Uji­bom­ben

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.