SANT OCH FALSKT OM MIND­FUL­NESS

Mindfulness 2018 - - En Guide För Nybörjare -

Mind­ful­ness är en mo­dern me­tod som in­ne­bär att man rik­tar upp­märk­sam­he­ten helt och hål­let mot det man upp­le­ver, oav­sett om det är bra el­ler då­ligt – det är in­te ett till­stånd av mys­tisk lyck­sa­lig­het el­ler spi­ri­tu­ell tran­scen­dens. Det har ing­en and­lig di­men­sion.

MIND­FUL­NESS ÄR ATT:

Läg­ga mär­ke till käns­lor ut­an att gå in i dem.

Se dig själv som du verk­li­gen är – in­te iden­ti­fi­e­ra dig med di­na käns­lor el­ler miss­tag.

Le­va mer i nu­et och mindre i det för­flut­na och fram­ti­den.

Ett sätt att bli lyck­li­ga­re som pas­sar al­la.

MIND­FUL­NESS ÄR IN­TE:

Att töm­ma sin­net el­ler slu­ta tän­ka.

En av­slapp­nings­tek­nik, även om det kan gö­ra dig mer av­slapp­nad.

Ett sätt att fly från din per­son­lig­het – det hjäl­per dig att få syn på den.

Ett sätt att le­va ut­an att pla­ne­ra för fram­ti­den – man kan bå­de pla­ne­ra och lä­ra sig av det för­gång­na på ett med­ve­tet närvarande sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.