BLI DITT SANNA JAG

Mindfulness 2018 - - Så Förverklig­ar Du Dig Själv -

Den bäs­ta me­to­den för att för­verk­li­ga din po­ten­ti­al är att ut­ö­va mind­ful­ness. Jag­på­stå­en­de­na ne­dan är ex­em­pel på sa­ker du kan bli fas­ta­re över­ty­gad om i takt med att du fort­sät­ter di­na öv­ning­ar:

Jag är helt och hål­let mig själv, in­te sum­man av vad and­ra tän­ker om mig.

Jag gör mi­na eg­na val ut­i­från al­la re­le­van­ta fak­to­rer.

Jag väl­jer mi­na eg­na mål och mi­na kri­te­ri­er för att av­gö­ra om jag lyc­kats nå dem.

Jag är för­sik­tig med mi­na för­vänt­ning­ar men hän­gi­ven mi­na av­sik­ter.

Jag är med­ve­ten om mi­na käns­lor och vet vil­ka jag ska re­a­ge­ra på.

Jag an­pas­sar mi­na pri­o­ri­te­ring­ar och mål när om­stän­dig­he­ter­na för­änd­ras.

Jag ac­cep­te­rar det som hän­der mig ut­an att bli fru­stre­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.