SO­PA BORT TAN­KAR­NA

Mindfulness 2018 - - Sänk Kraven -

Om du tyc­ker att det känns svårt att för­stå hur du ska släp­pa ta­get om di­na tan­kar kan du ta hjälp av en me­ta­for. Tänk dig att du står på upp­far­ten och det snö­ar. När de fal­lan­de fling­or­na lan­dar på mar­ken so­par du mjukt un­dan dem med en bors­te. Så länge det snö­ar mås­te du fort­sät­ta so­pa för att hål­la rent på upp­far­ten. Det är in­te en kamp mot snö­fling­or­na ut­an ba­ra ett sätt att hål­la mar­ken fri. Du var­ken kon­trol­le­rar el­ler för­ne­kar dem, tvärtom be­kräf­tar du dem. Du ac­cep­te­rar dem, men lå­ter dem in­te få fäs­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.