VAD DU FÖR­NIM­MER NÄR DU AN­DAS

Mindfulness 2018 - - Andas Lugnt -

Du an­das he­la da­gar­na – och när du so­ver – ut­an att va­ra med­ve­ten om det. Att rik­ta upp­märk­sam­he­ten mot and­ning­en un­der en me­di­ta­tions­öv­ning hand­lar in­te om att tän­ka på att du an­das in och ut, ut­an om att läg­ga mär­ke till hur an­de­ta­gen kom­mer och går. Skill­na­den kan lå­ta hår­fin, men är fak­tiskt av­gö­ran­de. I mind­ful­ness iden­ti­fi­e­rar du dig in­te med så­dant som dy­ker upp i ditt med­ve­tan­de, ut­an du ob­ser­ve­rar och no­te­rar. An­de­ta­gen för­nim­mer du tro­li­gen på flera oli­ka sätt: som en luft­ström, som mus­kel­rö­rel­ser, som tryck el­ler som en kitt­ling i nä­san (se ne­dan). Välj vil­ken för­nim­mel­se du vill fo­ku­se­ra på och rik­ta upp­märk­sam­he­ten mot den un­der den här me­di­ta­tio­nen.

Sval luft kom­mer in i näs­bor­rar­na på in­and­ning­en och var­ma­re luft pas­se­rar ut på ut­and­ning­en.Bröst­kor­gen höjs och sänks. Ma­gen rör sig ut­åt när an­de­ta­get kom­mer och in­åt när det går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.