DIN HEMMARETRE­AT

Mindfulness 2018 - - Håll Igång Din Mindfulnes­s -

En retre­at är ett ut­märkt sätt att för­dju­pa din per­son­li­ga mind­ful­nes­sme­di­ta­tion och lä­ra dig mer om dig själv. Om du in­te vill del­ta i en or­ga­ni­se­rad retre­at kan du av­sät­ta en dag el­ler en halv­dag till en retre­at i ditt eget hem, med en läng­re pe­ri­od av av­slapp­nad upp­märk­sam­het. Stäng av tv, da­tor och mo­bil (möj­li­gen med un­dan­tag för mo­bi­len om du är oro­lig för nödsi­tu­a­tio­ner) och pro­va någ­ra av de fö­re­slag­na ak­ti­vi­te­ter­na ne­dan.

Sitt och läs el­ler äg­na dig åt and­ra still­sam­ma ak­ti­vi­te­ter, som träd­gårds­ar­be­te. VÄLJ EN LITEN UPP­GIFT som be­hö­ver gö­ras, som att stä­da en lå­da. Var med­ve­tet närvarande me­dan du ut­för den. Äg­na en tim­me el­ler två åt ett kre­a­tivt pro­jekt om du har nå­got.

Gör oli­ka öv­ning­ar i mind­ful­ness, bland dem två läng­re me­di­ta­tio­ner. Ta en pro­me­nad el­ler gör någ­ra enk­la stretchöv­ning­ar – ing­et för an­sträng­an­de. Ät en­kelt och sunt och var med­ve­tet närvarande i mål­ti­den. Av­stå från snacks och al­ko­hol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.