Positivt tän­kan­de

Mindfulness 2018 - - Yoga Positivt Tänkande -

Om du är glad och full av po­si­tiv ener­gi så mär­ker du att män­ni­skor­na runt om­kring dig ski­ner upp. Och när man skrat­tar känns li­vet mindre tungt och fru­stre­ran­de, och im­mun­för­sva­ret och nerv­sy­ste­met fun­ge­rar bätt­re. Yo­ga lär oss kons­ten att om­vand­la ne­ga­ti­va tan­kar till mer po­si­ti­va tan­ke­möns­ter.

Me­to­der­na är var­sam­ma och bör­jar med att ska­pa en ökad med­ve­ten­het om ens egen lägg­ning. Pro­va att äg­na en el­ler ett par mi­nu­ter ef­ter att du vak­nat åt att no­te­ra hur du kän­ner dig. Är gla­set halv­fullt el­ler halv­tomt idag? För­sök att in­te dö­ma dig själv när du har sva­ret, för det kan le­da till en ked­ja av ne­ga­ti­va

Den fem­te och sista prin­ci­pen i yo­ga­livssti­len är positivt tän­kan­de och me­di­ta­tion. Den är en upp­ma­ning att ifrå­ga­sät­ta vå­ra va­ne­mäs­si­ga re­ak­tio­ner och öva oss i att hit­ta mer gynn­sam­ma re­ak­tio­ner.

tan­kar och själv­förakt. Fun­de­ra istäl­let över vil­ka re­ak­tio­ner det kan väc­ka hos and­ra un­der da­gen. Känn dig an­sva­rig för dig själv och hur ditt be­te­en­de kan på­ver­ka din fram­tid och dem du mö­ter idag.

Ma­na se­dan mjukt ditt sin­ne att va­ra så öp­pet som möj­ligt för det po­si­ti­va. Kans­ke hjäl­per det med en be­kräf­tel­se – ett positivt ytt­ran­de i förs­ta per­son pre­sens – som du kan uppre­pa tyst för dig själv som ett mant­ra. Välj en for­mu­le­ring som upp­munt­rar dig att se lju­sa­re på li­vet och släp­pa tag om oron. Du kan till ex­em­pel sä­ga: ”Jag kän­ner mig glad och öp­pen” el­ler ”Jag är re­do att mö­ta da­gens ut­ma­ning­ar av­spänt och positivt.”

Avslapp­ning

Yo­gans vil­sam­ma po­si­tio­ner kan hjäl­pa dig att bli mer po­si­tiv. Du kan lig­ga i vi­lo­ställ­ning­en sa­va­sa­na även när du in­te just har av­slu­tat en yo­ga­klass. In­ta po­si­tio­nen så snart du vill mot­ver­ka ne­ga­ti­va tan­kar el­ler kän­ner att du be­hö­ver ta hand om dig själv. Ligg på rygg med be­nen li­te isär och låt föt­ter­na fal­la ut åt si­dan. Ar­mar­na ska vi­la på gol­vet en bit från krop­pen med hand­fla­tor­na upp­åt och fing­rar­na mjukt böj­da (överst, mot­stå­en­de si­da).

En­ligt yo­ga­lä­ran blir sin­net lug­na­re och mer ba­lan­se­rat när krop­pen är sym­met­riskt ar­ran­ge­rad i vi­la. Om du är gra­vid kan du istäl­let lig­ga på si­dan med kud­dar bakom ryg­gen och un­der det öv­re be­net. Lägg en liten kud­de över ögo­nen för att däm­pa sin­nes­in­tryc­ken och snab­ba­re kom­ma ner i djup avslapp­ning.

Den här po­si­tio­nen kan tyc­kas en­kel, men den är ökänt svår att be­mäst­ra ef­tersom du in­te ba­ra ska få al­la de­lar av krop­pen att va­ra stil­la ut­an ock­så blic­ka in­åt och iakt­ta sin­net som skut­tar från tanke till tanke och kan fast­na i ett negativt spår.

Det kan ock­så va­ra fres­tan­de att helt en­kelt som­na, vil­ket är gans­ka van­ligt bland ny­bör­ja­re. Men var in­te hård mot dig själv. Om du övar på den här po­si­tio­nen re­gel­bun­det i mel­lan 5 och 20 mi­nu­ter om da­gen kom­mer det att bli lät­ta­re för krop­pen att slapp­na av.

Ditt med­ve­tan­de kom­mer sam­ti­digt att bli bå­de mer av­slapp­nat och mer alert så att du kan ob­ser­ve­ra hur din kropp och and­ning blir full­kom­ligt avslapp­na­de. Re­sul­ta­tet blir ett frid­fullt, na­tur­ligt och lyck­ligt lugn som gör dig väl rustad att kla­ra på­frest­ning­ar och spri­da po­si­tiv ener­gi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.