HÄL­SO­SAM MAT

Mindfulness 2018 - - Yoga Positivt Tänkande -

Ma­ten vi äter har en över­gri­pan­de ef­fekt på vår häl­sa och vårt väl­be­fin­nan­de, oav­sett om vi är med­vet­na om det el­ler in­te. Ge­nom att bli mer med­vet­na om kos­ten och ma­tens häl­so­sam­ma ef­fek­ter kan vi gö­ra nöd­vän­di­ga för­änd­ring­ar för att till­go­do­se krop­pens be­hov – och det hjäl­per oss att bi­be­hål­la och för­bätt­ra vår häl­sa.

”Låt ma­ten bli din medicin och me­di­ci­nen din mat.” Hipp­ocra­tes

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.