HJÄRTVÄNLI­G MID­DAG

Mindfulness 2018 - - Hälsosam Mat Med Fokus På Hjärtat -

Balj­väx­ter är kän­da för att mins­ka ris­ken för hjär­tin­farkt och stro­ke ef­tersom de hjäl­per till att sän­ka ”då­li­ga” (LDL) ko­les­te­rol­ni­vå­er och att ba­lan­se­ra blod­soc­ker­ni­vån. Nya stu­di­er har ock­så vi­sat att shi­i­ta­ke-svam­par kan bi­dra till att skyd­da mot hjärt- och kärl­sjuk­do­mar.

In­ne­hål­ler vi­ta­mi­ner­na C, E och K, bra för hjär­ta och blod­cir­ku­la­tion. Skyd­dar hjär­tat ge­nom att bi­dra till att re­pa­re­ra ska­da­de blod­kärl. Bi­drar till att hål­la blod­kärl re­na och mot­ver­kar ox­i­da­tiv stress. In­ne­hål­ler de nyt­ti­ga fett­sy­ror­na ome­ga-3, -6, och -9. Myc­ket bra käl­la till ko­les­te­rol­sän­kan­de fib­rer. Ka­ro­te­net i pum­pa bi­drar till att hjäl­pa blod­cir­ku­la­tio­nen.RÖD OCH GUL PAP­RI­KA SHI­I­TA­KE­SVAMP SMÖR/ LIMABÖNOR VIT­LÖK OLIV­OL­JA PUM­PA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.