Med fo­kus på fris­ka le­der

Mindfulness 2018 - - Hälsosam Mat Med Fokus På Friska Leder -

In­flam­ma­tion och smär­ta i sam­band med ar­trit och led­be­svär kan mins­kas ge­nom att ju­ste­ra kost­håll­ning­en. Byt till en kost som in­ne­hål­ler livs­me­del som är kän­da för att mins­ka in­flam­ma­tion och som re­nar och hjäl­per till att av­lägs­na tox­i­ner som för­vär­rar be­svä­ren. Pro­va den­na mat­se­del för att lä­ra dig vil­ka livs­me­del du kan läg­ga till i din kost.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.