ANTIINFLAM­MATORISK MID­DAG

Mindfulness 2018 - - Hälsosam Mat Med Fokus På Friska Leder -

Den­na sop­pa är fylld med an­ti­in­flam­ma­to­ris­ka egen­ska­per som finns i gurk­me­ja och kan hjäl­pa till att lind­ra svull­nad och smär­ta, in­klu­si­ve reu­ma­tisk och ar­tri­tisk smär­ta. Du kan an­vän­da bå­de tor­kad och färsk gurk­me­ja, det är en smak­sak.

RE­CEPT PÅ HÄL­SO­SAM DRYCK

Äp­pel­ci­der­vi­nä­ger och ho­nung är ett tra­di­tio­nellt me­del mot ar­trit ef­tersom äp­pel­ci­der­vi­nä­ger och ho­nung är al­ka­li­se­ran­de. Till­sätt 2 teske­dar ho­nung och 2 teske­dar opas­tö­ri­se­rad äp­pel­ci­der­vi­nä­ger till ett glas ljum­met vat­ten. Drick 2–3 gång­er om da­gen, fö­re mål­ti­der­na.

PUYLINSER LÖK GURK­ME­JA ING­E­FÄ­RA KO­RI­AN­DERVe­ge­ta­risk käl­la till kol­la­gen­byg­gan­de pro­te­in. Käl­la till quer­ce­tin, som mins­kar in­flam­ma­tio­ner. In­ne­hål­ler kur­ku­min som är an­ti­in­flam­ma­to­riskt. Mot­ver­kar äm­nen som ut­lö­ser smär­ta och or­sa­kar svull­nad. Bra A- och C-vi­taminkäl­la för friskt ske­lett och le­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.