ANSIKTSREN­GÖRING PÅ FLÄDERBLOM­MOR OCH ALOE VERA

EXFOLIERAR HU­DEN

Mindfulness 2018 - - Naturlig Skönhet Ansiktsren­göring -

RÄC­KER TILL 1 BE­HAND­LING

Fläderblom­mor är lätt åtstra­man­de och de­ras an­ti­in­flam­ma­to­ris­ka och mjuk­gö­ran­de egen­ska­per gör att de länge har va­rit bra för hu­den. Den­na mil­da och lug­nan­de ansiktsren­göring pas­sar al­la hud­ty­per och in­ne­hål­ler även sval­kan­de aloe vera och lug­nan­de ka­mo­mill. Ren­gö­ring­en ska an­vän­das di­rekt ef­tersom den in­ne­hål­ler färs­ka me­je­ri­pro­duk­ter.

IN­GRE­DI­EN­SER

25 g fläderblom­mor el­ler 10 flä­der­te­på­sar

25g ka­mo­mill el­ler 10 ka­mo­mill­te­på­sar

2 tsk aloe vera juice

2 msk na­tu­rell yog­hurt

GÖR SÅ HÄR:

1

Gör en de­kokt med 240 ml ko­kan­de vat­ten och hälf­ten av ör­ter­na. Täck över och ställ åt si­dan.

2

Kros­sa res­ten av ör­ter­na till ett lent pul­ver i en mor­tel med en stöt. Om du an­vän­der te­på­sar är ör­ter­na re­dan hac­ka­de till ett fint pul­ver och kla­ra att an­vän­das.

3

Blan­da ör­ter, aloe vera och yog­hurt och till­sätt se­dan de­kok­ten, en te­sked åt gång­en och rör om sam­ti­digt tills det blir en tunn smet (men till­räck­ligt tjock för att in­te rin­na av hu­den).

4

Rengör an­sik­tet och ap­pli­ce­ra krä­men, var no­ga med att und­vi­ka om­rå­det runt ögo­nen och mun­nen. Ex­fo­li­e­ra ge­nom att för­sik­tigt mas­se­ra krä­men på hu­den med fing­er­top­par­na i små cir­ku­lä­ra rö­rel­ser.

5

An­vänd de­kok­ten som blir över (med ex­tra vat­ten om det be­hövs) för att sköl­ja av krä­men och stra­ma åt hu­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.