Ett nytt jag

Upp­täck för­de­lar­na med mind­ful­ness.

Mindfulness 2018 - - Innehåll -

Att ra­da upp för­de­lar­na med mind­ful­ness kan kän­nas li­te som att för­sö­ka ange vär­det på kär­lek – om man för­sö­ker mä­ta det har man mis­sat själ­va po­äng­en. Men det finns myc­ket forsk­ning om för­de­lar­na med mind­ful­ness och en titt på dem kan mo­ti­ve­ra dig att för­sö­ka prak­ti­se­ra det.

”Mind­ful­ness kan ge många häl­so­för­de­lar: mins­kad stress, smärt­lind­ring, bätt­re sömn och en stör­re chans att ta sig ur en de­pres­sion el­ler ett be­ro­en­de.”

Men­tal för­må­gaBätt­re min­ne Kor­ta­re re­ak­tions­tid Bätt­re men­tal ut­hål­lig­het Star­ka­re in­tui­tion Snab­ba­re men­tal be­ar­bet­ning För­bätt­rad tan­ke­kraft Bätt­re kon­cent­ra­tion Bätt­re be­sluts­fat­tan­de

Lägre ång­est­ni­vå­er Mindre risk för ut­matt­ning Mins­kad stress Lind­ring av de­pres­sion Mindre smär­ta Bätt­re kon­troll över be­ro­en­den och de­struk­ti­va be­te­en­den Star­ka­re im­mun­för­svar Bätt­re hjärt- och kärl­häl­sa Bätt­re sömn Mind­ful­ness kan gö­ra dig fris­ka­re, lug­na­re och i bätt­re form. Öv­ning­ar­na kan ock­så bi­dra till vik­ti­ga livs­fär­dig­he­ter som gör var­da­gen ri­ka­re och mer gi­van­de. Bätt­re själv­käns­la Stör­re själv­för­tro­en­de Fler fri­tids­ak­ti­vi­te­ter Bätt­re re­la­tio­ner Ökad till­freds­stäl­lel­se i yr­kes­li­vet Mer mål­in­rik­tad Ökat själv­för­verk­li­gan­de Bätt­re själv­kän­ne­dom Fri från va­ne­mäs­si­ga re­ak­tio­ner Bätt­re kon­troll över käns­lor Bätt­re på att kom­mu­ni­ce­ra Bätt­re på att ta­la of­fent­ligt Bätt­re på att lyss­na Ökad em­pa­ti Stör­re själv­för­tro­en­de Stör­re känslo­mäs­sig in­tel­li­gens Bätt­re för­må­ga att han­te­ra mot­gång­ar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.