Sking­ra stres­si­ga tan­kar

Hur du und­vi­ker oli­ka dis­trak­tio­ner.

Mindfulness 2018 - - Innehåll -

Med­ve­tan­det är ett in­stru­ment, men ock­så ett in­re land­skap där tan­kar­na sling­rar sig fram som mark­täc­kan­de väx­ter. Hur myc­ket man än för­sö­ker kon­cen­tre­ra sig på en upp­gift är det all­tid någ­ra tan­kar som le­tar sig in i det in­re syn­fäl­tet ef­ter ett tag och dis­tra­he­rar en från fo­kus. När det hän­der har vi ett val: vi kan re­a­ge­ra på dem el­ler så kan vi stan­na kvar i nu­et och no­te­ra tan­kar­na, ut­an att dö­ma. Det är det se­na­re som mind­ful­ness hand­lar om.

Vå­ra tan­kar och upp­le­vel­ser är se­pa­ra­ta, men in­te­ra­ge­rar kon­stant. Om det lå­ter be­syn­ner­ligt kans­ke det blir tyd­li­ga­re med ett ex­em­pel.

Dis­trak­tio­ner i var­da­gen

När du står i kö­ket och ska­lar po­ta­tis me­dan du lyss­nar på ra­dio hör du kans­ke ett ovan­ligt ljud från träd­går­den som över­rös­tar ny­hets­upp­lä­sa­ren. Gans­ka snabbt pla­ce­rar du lju­det: det är de ryt­mis­ka sla­gen från hugg­kub­ben där din part­ner står och hug­ger ved. Det får dig att glöm­ma ny­he­ter­na och istäl­let bör­ja tän­ka på om gril­len kans­ke re­dan är tänd.

Du tän­ker tan­kar om tan­kar. Kans­ke har du stan­nat upp i po­ta­tis­ska­lan­det ef­tersom du fun­de­rar över om mid­da­gen blir li­te se­na­re än van­ligt ikväll.

Det som har skett här är att du in­te läng­re har upp­märk­sam­he­ten rik­tad

Mind­ful­ness hand­lar om att rik­ta upp­märk­sam­he­ten in­åt, här och nu, och upp­täc­ka vad du för­nim­mer och vil­ka tan­kar och käns­lor du har. När dis­trak­tio­ner dy­ker upp – en få­gel som kvitt­rar el­ler ett min­ne – lå­ter du dem ba­ra pas­se­ra.

mot nu­et. Istäl­let har den vand­rat iväg till fram­ti­den.

Ge­nom med­ve­ten när­va­ro kan du sty­ra upp­märk­sam­he­ten i den här ty­pen av si­tu­a­tio­ner. Du kan väl­ja att gå ut och pra­ta med din part­ner, lyss­na på ra­di­on el­ler fort­sät­ta ska­la po­ta­tis.

Att väl­ja fo­kus

I mind­ful­nes­söv­ning­ar väl­jer du vad du ska fo­ku­se­ra på. Du rik­tar upp­märk­sam­he­ten mot det, men om du dis­tra­he­ras av tan­kar, käns­lor el­ler ovän­ta­de sin­nes­in­tryck (som att en kloc­ka slår el­ler mo­bi­len ring­er) lå­ter du dig in­te be­kym­ras. Du no­te­rar de oin­bjud­na upp­le­vel­ser­na, men hål­ler fast vid ditt val att in­te en­ga­ge­ra dig i dem. Istäl­let rik­tar du upp­märk­sam­he­ten helt mot din and­ning, en fy­sisk för­nim­mel­se el­ler vad du nu valt att ha som din fo­kus.

”Vi kan re­a­ge­ra på vå­ra tan­kar el­ler ba­ra läg­ga mär­ke till dem, ut­an att dö­ma. Det är så vi gör när vi övar på mind­ful­ness.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.