Lär kän­na dig själv

Hur pas­sar mind­ful­ness med din per­son­lig­het?

Mindfulness 2018 - - Innehåll -

Psy­ko­lo­ger äls­kar att klas­si­fi­ce­ra, och ti­di­ga­re ka­te­go­ri­se­ra­de man gär­na män­ni­skor i fas­ta ”per­son­lig­hets­ty­per”. Även om det syn­sät­tet har tap­pat mark stö­ter man fort­fa­ran­de på det in­om vis­sa områden, sär­skilt när fö­re­tag ska ut­vär­de­ra med­ar­be­ta­res in­sat­ser i lag­ar­be­te.

Gråska­lor

Idag ta­lar psy­ko­lo­ger hell­re om drag än om ty­per. Det är en mo­dell som är mer an­vänd­bar och mindre svart­vit. Man kan till ex­em­pel för­sö­ka pla­ce­ra nå­gon på en ska­la mel­lan in­tro­vert och ex­tro­vert – ter­mer som myn­ta­des av den schwei­zis­ka psy­ko­lo­gen Carl Jung 1921. För Jung var mot­sätt­ning­en bi­när: man var an­ting­en det ena el­ler det and­ra. Men fak­tum är att ing­en är helt och hål­let ex­tro­vert (ut­åt­rik­tad) el­ler in­tro­vert (in­åt­vänd). Den tys­ka psy­ko­lo­gen Hans Ey­senck med flera har vi­sat att de fles­ta män­ni­skor är bå­de in­tro­ver­ta och ex­tro­ver­ta, om än med en pre­fe­rens åt en­de­ra hål­let. En an­nan po­pu­lär be­döm­nings­ska­la bott­nar i Jungs upp­del­ning i tän­kan­de och kän­nan­de.

Lär kän­na din per­son­lig­het

Fo­kus i mind­ful­ness hand­lar om att ta va­ra på din po­ten­ti­al och bli varse di­na sanna val­möj­lig­he­ter. Det är i di­na tan­kar, käns­lor och hand­ling­ar som du kan hit­ta ditt med­vet­na jag. Om du bru­kar se dig själv som en viss per­son­lig­hets­typ, till ex­em­pel in­åt­vänd el­ler käns­lo­sam, le­ver du i det för­flut­na och in­te i nu­et. Då be­grän­sar du möj­lig­he­ter­na till po­si­tiv för­änd­ring.

Per­son­lig­hets­drag kan dock fun­ge­ra som verk­tyg för att med­ve­tet ut­fors­ka dig själv. Tänk på någ­ra ad­jek­tiv som be­skri­ver per­son­lig­hets­drag och fun­de­ra på om du upp­vi­sat dem i kon­tak­ten med and­ra. Rik­ta med­ve­tet upp­märk­sam­he­ten mot bil­der­na du ser av dig själv. Det kan hjäl­pa dig att un­der­sö­ka di­na styr­kor och svag­he­ter. Mind­ful­ness lå­ter dig rann­sa­ka dig själv upp­rik­tigt och nog­grant. Ge­nom att und­vi­ka att dö­ma kan du lät­ta­re hit­ta svar som du har nyt­ta av.

Fem per­son­lig­hets­fak­to­rer

Om du vill ut­fors­ka din per­son­lig­het kan de fem per­son­lig­hets­fak­to­rer­na på näs­ta si­da va­ra en in­tres­sant ut­gångs­punkt. Fun­de­ra över var du be­fin­ner dig på de fem ska­lor­na: öp­pen­het, sam­vets­grann­het, ut­åt­vänd­het, vän­lig­het och neu­ro­ti­cism.

Vi har al­la egen­ska­per som gör oss uni­ka: det som ut­gör vår per­son­lig­het. Men om du ser på di­na per­son­lig­hets­drag som ten­den­ser sna­ra­re än möns­ter mins­kar du ris­ken för att du lå­ter dem be­grän­sa dig. Ge­nom mind­ful­ness kan du lä­ra kän­na dig själv och gö­ra val ut­i­från det.

”Även om man ald­rig ska ur­säk­ta sitt be­te­en­de med att man till­hör en viss per­son­lig­hets­typ kan ty­per­na hjäl­pa dig att få en bätt­re för­stå­el­se för dig själv. Men se upp så att du in­te stop­par dig själv i ett fack.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.