Sänk kra­ven först

Lär dig me­di­ta­tio­nens grun­der.

Mindfulness 2018 - - Innehåll -

Att sät­ta upp mål och mä­ta fram­steg är bra på många områden i li­vet. Men in­te när du me­di­te­rar. Om du har fo­kus på ett mål som me­di­ta­tio­nen ska le­da till stör det din upp­le­vel­se.

Öv­ning­ar­na här är i grun­den väl­digt enk­la – så enk­la att or­det ”öv­ning” egent­li­gen är miss­vi­san­de, ef­tersom det för tan­kar­na till an­sträng­ning och tek­nik. Den en­da an­sträng­ning som krävs är be­slu­tet att bör­ja och fort­sät­ta tills det är dags att slu­ta; un­der me­di­ta­tio­nen rik­tar du upp­märk­sam­he­ten mot ditt val­da fo­kus, lätt men be­stämt.

Du be­hö­ver in­te lä­ra dig nå­gon tek­nik. Om du bör­jar tän­ka att du gör fel är du

Mind­ful­ness är en­kelt och ing­et att kän­na sig oro­lig in­för. Det räc­ker att sit­ta i ett tyst rum och föl­ja någ­ra enk­la in­struk­tio­ner. Allt du upp­le­ver un­der me­di­ta­tio­nen är vär­de­fullt när du tän­ker ige­nom det efteråt.

dö­man­de och tan­ken med mind­ful­ness är att in­te dö­ma alls.

Det kom­mer all­tid att dy­ka upp sa­ker som dis­tra­he­rar dig från ditt fo­kus – min­nen, för­nim­mel­ser, käns­lor, fun­de­ring­ar. Det är så du når vik­ti­ga in­sik­ter: att läg­ga mär­ke till dis­trak­tio­ner­na och fö­ra med­ve­tan­det till­ba­ka till fo­kus är själ­va öv­ning­en.

När du är med­ve­tet närvarande han­te­rar du dis­tra­he­ran­de tan­kar, käns­lor och för­nim­mel­ser ge­nom att no­te­ra dem och släp­pa ta­get om dem. Med­ve­ten­he­ten öpp­nar för självin­sikt. Att släp­pa ta­get in­ne­bär att du in­te lå­ter dig dras in i nå­gon av de tan­kar el­ler för­nim­mel­ser som dy­ker upp och in­te går i di­a­log med dem.

Du är ob­ser­va­tör, in­te kri­ti­ker, och ob­ser­va­tö­ren ska ba­ra ob­ser­ve­ra.

”Om du har fo­kus på ett mål som me­di­ta­tio­nen ska le­da till stör det din upp­le­vel­se.”

”Fo­ku­se­ra på din and­ning. Lägg mär­ke till tan­kar som dy­ker upp i ditt med­ve­tan­de. Släpp se­dan ta­get om dem.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.