An­das lugnt

Mind­ful­ness med an­de­ta­get i fo­kus.

Mindfulness 2018 - - Innehåll -

Vi an­das he­la ti­den, men of­tast ut­an att vi tän­ker på det. I den här öv­ning­en ska du rik­ta upp­märk­sam­he­ten mot di­na an­de­tag. Att dis­trak­tio­ner dy­ker upp är helt na­tur­ligt. Gör plats för dem och no­te­ra dem, men låt dem pas­se­ra.

” Du be­hö­ver in­te gil­la att me­di­te­ra. Be­stäm dig ba­ra för att gö­ra det, så kom­mer för­de­lar­na att in­fin­na sig i si­nom tid.”

När din and­ning av­vi­ker från det nor­ma­la, till ex­em­pel när du går upp­för en brant bac­ke el­ler blir väl­digt upp­rörd, läg­ger du kans­ke mär­ke till an­de­ta­gen. Men för det mesta tän­ker du in­te på din and­ning – ditt hu­vud är fullt av and­ra sa­ker.

And­ning­ens re­gel­bund­na rytm gör den till ett ut­märkt fo­kus i me­di­ta­tion. Den finns he­la ti­den där som ett verk­tyg för att le­da upp­märk­sam­he­ten till­ba­ka till nu­et.

Slapp­na av och låt det hän­da

Be­kym­ra dig in­te över hur länge din me­di­ta­tion va­rar. Förs­ta gång­en kom­mer fem mi­nu­ter för­mod­li­gen att kän­nas som lång tid att ba­ra ”va­ra” ef­tersom det är ett till­stånd som är så an­norlun­da än ditt van­li­ga ”gö­ra”-lä­ge.

Kans­ke kän­ner du en men­tal rast­lös­het. Du kans­ke fun­de­rar över om me­di­ta­tio­nen fun­ge­rar, om du ska or­ka fort­sät­ta el­ler om det här verk­li­gen är nå­got för dig. Det är helt nor­malt att tan­kar träng­er sig på och det skul­le va­ra ex­tremt ovan­ligt om du lyc­ka­des hål­la fo­kus på and­ning­en re­dan förs­ta gång­er­na du me­di­te­rar. Ge in­te upp.

Och kom ihåg Jon Ka­bat-zinns råd till ny­bör­ja­re: du be­hö­ver in­te gil­la att me­di­te­ra. Be­stäm dig ba­ra för att gö­ra det, så kom­mer för­de­lar­na att in­fin­na sig i si­nom tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.