Väs­ter­ländsk kost

Mindfulness 2018 - - Innehåll -

Den mo­der­na väs­ter­länds­ka kos­ten kän­ne­teck­nas av höga in­tag av rött kött, soc­ker och ar­ti­fi­ci­el­la söt­nings­me­del, livs­me­del med hög fett­halt, salt och raf­fi­ne­ra­de spann­mål. Kos­ten är of­ta hyd­re­rad och be­står av trans­fet­ter, läsk och sto­ra mäng­der be­ar­be­tat kött. Den­na kost­håll­ning, ba­se­rad på stu­di­er av be­folk­ning­en i väst, för­knip­pas med fet­ma och döds­fall re­la­te­ra­de till hjärt­sjuk­do­mar, och and­ra kost­håll­nings­re­la­te­ra­de väs­ter­länds­ka sjuk­do­mar.

Den höga kon­sum­tio­nen av spann­mål – som fru­kost­fling­or, bröd, ka­kor, kex, pas­ta, med me­ra – in­ne­bär att spann­mål har bli­vit en vik­tig käl­la till ener­gi från kol­hyd­ra­ter och mi­ne­ra­ler samt fib­rer och B-vi­ta­min från full­korn. Men nu tror man att vår häl­sa får be­ta­la ett högt pris för vårt spann­måls­be­ro­en­de. Fling­or med hög glu­ten­halt, i kom­bi­na­tion med över­kon­sum­tio­nen av ve­te­ba­se­ra­de pro­duk­ter och in­dust­ri­ell be­ar­bet­ning av spann­måls­ba­se­ra­de livs­me­del, kan på­ver­ka vårt mat­smält­nings­sy­stem och nä­rings­ba­lans.

Glu­te­nin­to­le­rans el­ler glu­ten­käns­lig­het blir till ex­em­pel van­li­ga­re, det kan va­ra allt från ce­li­a­ki till en känsla av upp­blåst­het om man äter för myc­ket spann­måls­ba­se­ra­de livs­me­del un­der en dag. Spann­mål in­ne­hål­ler nå­got som kal­las ”an­ti­nut­ri­en­ter” som kan för­hind­ra mat­smält­nings-

”Men nu tror man att vår häl­sa får be­ta­la ett högt pris för vårt spann­måls­be­ro­en­de.”

VÄS­TER­LÄNDSK KOST I SIFFROR

Väs­ter­ländsk kost be­står hu­vud­sak­li­gen av fett, kol­hyd­ra­ter och pro­te­i­ner, som of­ta är be­ar­be­ta­de, fat­ti­ga på nä­rings­äm­nen och har hög soc­ker­halt, samt raf­fi­ne­ra­de spann­mål och mät­ta­de fet­ter.

sy­ste­met från att ta upp livsvik­ti­ga nä­rings­äm­nen. Mest forsk­ning har gjorts om fy­ta­ter, som finns i kli och i det ytt­re lag­ret hos de fles­ta sä­desslag. Det för­hind­rar sä­den från att spi­ra in­nan för­hål­lan­de­na är op­ti­ma­la.

Fy­ta­ter, som kal­las fy­tinsy­ra, kan bloc­ke­ra tar­men från att ta upp vik­ti­ga mi­ne­ra­ler, som kal­ci­um, mag­ne­sium, kop­par, järn och sär­skilt zink. Det­ta kan va­ra an­led­ning­en till att en kost hög på in­dust­ri­ellt fram­ställt full­korn kan le­da till all­var­lig mi­ne­ral­brist och ben­skör­het.

Kon­sum­tion av sto­ra mäng­der obe­ar­be­tad kli för­bätt­rar till en bör­jan tar­men, men kan på lång sikt le­da till käns­lig tarm (IBS) och ha and­ra skad­li­ga ef­fek­ter.

Spann­mål kan va­ra en nyt­tig del av kos­ten men krä­ver kor­rekt till­be­red­ning på grund av dess an­ti­nut­ri­en­ter. Många kul­tu­rer i värl­den har ut­veck­lat oli­ka sätt att tilla­ga spann­mål på för att det ska kun­na kon­su­me­ras på ett nyt­tigt sätt. Blöt­lägg­ning och grodd­ning är van­li­ga till­vä­ga­gångs­sätt och sä­ker­stäl­ler ne­ut­ra­li­se­ring­en av fy­ta­ter, en­zym­häm­ma­re och and­ra an­ti­nut­ri­en­ter som frön är na­tur­ligt ri­ka på.

Mo­der­na kost­va­nor in­ne­fat­tar ock­så mer bö­nor och balj­väx­ter, och på se­na­re tid även so­ja. Bö­nor kan va­ra en bra fi­ber- och pro­te­inkäl­la, men in­ne­hål­ler ock­så fy­ta­ter. Fy­ta­ter­na i so­ja­bö­nor gör att bö­nor­na har låg kal­ci­um­halt och är en an­led­ning till att de är mindre häl­so­sam­ma än vad man kan tro, jäs­nings­pro­ces­ser gör dock so­ja till ett mer nä­rings­rikt livs­me­del.

KOL­HYD­RA­TER In­klu­si­ve raf­fi­ne­ra­de spann­mål och stär­kel­se.

FETT In­klu­si­ve flero­mät­ta­de­och ani­ma­lis­ka fet­ter. PRO­TE­I­NER In­klu­si­ve myc­ket rött och be­ar­be­tat kött.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.