Ät lo­kalt och sä­songs­be­to­nat

Mindfulness 2018 - - Innehåll -

Ge­nom att an­pas­sa din kost ef­ter års­ti­der­na kan du äta mer färsk mat som kan kö­pas lo­kalt. Att äta lo­kal­pro­du­ce­rat och sä­songs­be­to­nat gör det ock­så lät­ta­re för dig att gö­ra häl­so­sam­ma val och kan öka en all­män känsla av väl­må­en­de.

Det­ta be­ty­der in­te att du mås­te va­ra sten­hård med vad du äter och när – vis­sa livs­me­del, som avo­ka­do och ba­nan väx­er helt en­kelt in­te i när­he­ten av oss. Det är prin­ci­per­na du ba­se­rar di­na kost­va­nor på som är vik­ti­ga. 80:20-re­geln är en bra rikt­lin­je – ät 80 pro­cent av lo­ka­la, sä­songs­be­to­na­de, obe­ar­be­ta­de livs­me­del och 20 pro­cent av mer ex­o­tis­ka livs­me­del el­ler ”god­sa­ker”. Många tyc­ker att de blir mer även­tyr­li­ga i sin mat­lag­ning och si­na mat­va­nor när de by­ter till lo­kal och sä­songs­be­to­nad mat.

För­de­lar med eko­lo­gisk mat

Eko­lo­gisk mat pro­du­ce­ras ge­nom att man an­vän­der mil­jö­vän­li­ga och djur­vän­li­ga od­lings­me­to­der på eko­lo­gis­ka går­dar. De fles­ta län­der i värl­den har de­fi­ni­e­rat des­sa me­to­der ju­ri­diskt och all mat som säljs som eko­lo­gisk är strikt re­gle­rad.

Eko­lo­gis­ka jord­bru­ka­re är med­vet­na om det di­rek­ta sam­ban­det mel­lan vår häl­sa och hur vår mat pro­du­ce­ras. Konst­gjort göd­sel är för­bju­det och jord­bru­ka­re får bör­dig jord ge­nom att ro­te­ra grö­dor och an­vän­da kom­post, göd­sel och klö­ver på rätt sätt.

För att få ut det bäs­ta av lo­kalt od­la­de färs­ka rå­va­ror är det värt att över­vä­ga att hand­la eko­lo­giskt. Livs­me­del som pro­du­ce­ras eko­lo­giskt in­ne­hål­ler fler av de nä­rings­äm­nen som gör des­sa sä­songs­be­to­na­de livs­me­del så häl­so­sam­ma.

” Det är in­te ba­ra in­ne­hål­let i eko­lo­gisk mat som är vik­tigt, det är li­ka vik­tigt vad eko­lo­gisk mat in­te in­ne­hål­ler.”

Mo­der­na in­ten­si­va jord­bruks­me­to­der där­e­mot le­der till en minsk­ning av många mi­ne­ra­ler och vi­ta­mi­ner i vår mat. Of­fi­ci­el­la ta­bel­ler över livs­me­dels­sam­man­sätt­ning i USA och Stor­bri­tan­ni­en vi­sar att frukt, grön­sa­ker, kött och me­je­ri­pro­duk­ter in­ne­hål­ler fär­re mi­ne­ra­ler än ti­di­ga­re. Ef­tersom jor­den nu in­ne­hål­ler fär­re mi­ne­ra­ler, som ex­em­pel­vis mag­ne­sium och zink, har väx­ter­na som od­las i jor­den fär­re nä­rings­äm­nen att ta upp, vil­ket i sin tur le­der till att även vi får i oss fär­re nä­rings­äm­nen.

Mi­ne­ra­ler som på­ver­kas sär­skilt myc­ket av des­sa in­ten­si­va od­lings­me­to­der är järn, zink, kop­par, mag­ne­sium och se­len. En­ligt be­folk­nings­stu­di­er ökar mi­ne­ral­bris­ten hos många män­ni­skor i väst­värl­den, vil­ket le­der till be­svär som ane­mi, trött­het, ned­satt fer­ti­li­tet och för­säm­rat im­mun­för­svar.

Eko­lo­giskt jord­bruk kan bi­dra till att för­hind­ra den­na mi­ne­ral­brist. Ni­vå­er av C-vi­ta­min, fe­nol­sy­ror och antioxidan­ter är of­ta 60–80 pro­cent hög­re i eko­lo­gis­ka rå­va­ror än i livs­me­del som pro­du­ce­ras på an­nat sätt. Li­ka vik­tigt ur en häl­so­syn­punkt är den av­se­värt mer godar­ta­de ba­lan­sen mel­lan fett­sy­ror­na ome­ga-6 och ome­ga-3 i eko­lo­giskt kött och eko­lo­gis­ka mjölk­pro­duk­ter jäm­fört med kon­ven­tio­nellt pro­du­ce­ra­de livs­me­del.

Det är in­te ba­ra in­ne­hål­let i eko­lo­gisk mat som är vik­tigt, det är li­ka vik­tigt vad eko­lo­gisk mat in­te in­ne­hål­ler. Vis­sa syn­te­tis­ka ke­mi­ka­li­er som är van­ligt fö­re­kom­man­de i ic­ke-eko­lo­giskt jord­bruk kan even­tu­ellt stö­ra nerv­sy­ste­met, blod­cir­ku­la­tio­nen samt de en­do­kri­na och re­pro­duk­ti­va sy­ste­men hos män­ni­skor.

De fles­ta län­der har re­gle­ra­de sä­ker­hets­ni­vå­er för res­ter av be­kämp­nings­me­del i livs­me­del. Det­ta ba­se­ras dock på en­skil­da ke­mi­ka­li­er och tar in­te hän­syn till ef­fek­ten av flera be­kämp­nings­me­del som är mer skad­li­ga i kom­bi­na­tion med varand­ra.

En­ligt eko­lo­gis­ka stan­dar­der ska även dju­ren ha gott om ut­rym­me och frisk luft för att tri­vas och växa. De ska fö­das upp på ett hu­mant sätt och in­te ma­tas med an­ti­bi­o­ti­ka för att und­vi­ka sjuk­dom el­ler för att få dem att växa sig stör­re.

Eko­lo­giskt är ock­så skon­sam­ma­re mot mil­jön. Eko­lo­giskt jord­bruk ar­be­tar med na­tu­ren istäl­let för emot den och forsk­ning vi­sar att det är bätt­re för fåg­lar, fjä­ri­lar och and­ra vil­da djur. Eko­lo­gis­ka går­dar är till­flyktsor­ter för vil­da djur och hem till bin, fåg­lar och fjä­ri­lar. Fak­tum är att växt-, in­sekt- och få­gel­li­vet är upp till 50 pro­cent stör­re på eko­lo­gis­ka går­dar. Bio­di­ver­si­tet är nå­got att upp­munt­ra bå­de i vår mil­jö och på vår tall­rik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.