Upp­täck ma­tens häl­so­för­de­lar

Mindfulness 2018 - - Innehåll -

Mat är grund­ste­nen i ett häl­so­samt liv och krop­pens skydd mot stress, på­frest­ning­ar och pröv­ning­ar i en allt­mer gif­tig mil­jö. Ve­ten­ska­pen har gång på gång vi­sat att mat kan främ­ja lång­va­rigt väl­må­en­de samt be­hand­la aku­ta be­svär.

Ing­e­fä­ra är till ex­em­pel ett tra­di­tio­nellt bo­te­me­del mot il­lamå­en­de, ho­nung kan va­ra li­ka ef­fek­tivt mot hos­ta som kon­ven­tio­nel­la lä­ke­me­del, saff­ran in­ne­hål­ler antioxidan­ter som skyd­dar mot ål­ders­re­la­te­rad syn­för­lust, vit­lök hjäl­per till att tun­na ut blo­det och mins­kar där­i­ge­nom ris­ken för stro­ke, och en kost rik på nöt­ter är bra för hjär­tat och för mäns fer­ti­li­tet.

Det till­kom­mer bå­de hög­re eko­no­mis­ka kost­na­der och många obe­hag­li­ga bi­verk­ning­ar när vi an­vän­der kon­ven­tio­nel­la me­di­cins­ka be­hand­ling­ar. Där­för är det en bra idé att för­sö­ka äta nä­rings­ri­ka livs­me­del av högs­ta kva­li­tet för att und­vi­ka att bli sjuk.

Al­la har rätt till bra mat och det bäs­ta sät­tet att gö­ra god mat till­gäng­lig för al­la är ge­nom eko­lo­giskt jord­bruk och ge­nom att rik­ta stör­re upp­märk­sam­het mot be­grep­pen ”lo­kal­pro­du­ce­rat” och ”sä­songs­be­to­nat”.

Ge­nom att åter­upp­rät­ta det grund­läg­gan­de sam­ban­det mel­lan mat och häl­sa, och ge­nom att upp­täc­ka för­de­lar­na med tra­di­tio­nell kost­håll­ning, tilläm­par vi det bäs­ta av vår ärv­da kun­skap om mat och jord­bruk på en mo­dern fram­tid.

Ki­ne­sis­ka och ayur­ve­dis­ka tra­di­tio­ner har i

tu­sen­tals år följt kon­cep­tet att oli­ka livs­me­del har spe­ci­fi­ka, häl­so­sam­ma egen­ska­per. Vis­sa livs­me­del, som vak­te­lägg, an­ses va­ra uppig­gan­de och ful­la av kon­cen­tre­rad livs­kraft. And­ra livs­me­del, som korn, lug­nar krop­pens ener­gi­er.

Tra­di­tio­nel­la syn­sätt på mat upp­märk­sam­mar ock­så års­ti­der­na. Man re­kom­men­de­rar var­ma livs­me­del, som ex­em­pel­vis hav­re, och kryd­dor som ex­em­pel­vis ka­nel, på vin­tern; re­nan­de livs­me­del, som ex­em­pel­vis näss­lor el­ler mask­ros på vå­ren; kall mat som ex­em­pel­vis sal­lad och gur­ka på som­ma­ren; och håll­ba­ra livs­me­del som ex­em­pel­vis pum­pa och mo­röt­ter på hös­ten.

Det­ta ka­pi­tel hjäl­per dig att iden­ti­fi­e­ra livs­me­del som har setts som he­lan­de ge­nom ti­der­na och som även mo­dern forsk­ning an­ser kun­na bi­dra till för­bätt­rad häl­sa. Vi bju­der på re­cept – in­spi­re­ra­de av tra­di­tio­nel­la och kul­tu­rel­la me­to­der – som gyn­nar oli­ka de­lar av krop­pen el­ler in­re or­gan. Vi hop­pas att in­for­ma­tio­nen hjäl­per dig att för­stå sam­ban­det mel­lan mat och häl­sa och att du blir upp­munt­rad till att väl­ja livs­me­del som le­der till livs­lång god häl­sa för dig själv och din fa­milj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.