Fo­kus på hu­den

Mindfulness 2018 - - Innehåll -

Med fo­kus på hu­den

A tt väl­ja mat som är rik på de vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler som hu­den be­hö­ver le­der till att hu­den får nä­ring och för­bätt­ras med ti­den. Bör­ja med des­sa ut­sök­ta mål­ti­der och bygg på här­i­från ge­nom att la­ga go­da re­cept av livs­me­del som är snäl­la mot hu­den.

Ägg är ful­la av nä­rings­äm­nen som är bra för hu­den. De in­ne­hål­ler kol­la­gen­byg­gan­de pro­te­in, A-vi­ta­min, ome­ga-fett­sy­ror och ka­ro­te­no­i­der som skyd­dar mot åld­ran­de or­sa­kat av Uv-strål­ning. Till­sätt hac­ka­de färs­ka ör­ter i ägg­rö­ran för att få i dig vik­ti­ga antioxidan­ter.

Po­pu­lär me­del­havs­kryd­da med re­nan­de och an­ti­in­flam­ma­to­ris­ka egen­ska­per. In­ne­hål­ler av­gif­tan­de sva­vel och an­ti­in­flam­ma­to­riskt quer­ce­tin. An­tiox­i­de­ran­de egen­ska­per som mot­ver­kar fria ra­di­ka­ler. Ko­lin och lu­te­in främ­jar hu­dens elas­ti­ci­tet och för­hind­rar ryn­kor.GRÄSLÖK GURK­ME­JA ÄGG MEJRAM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.