Fo­kus på mer ener­gi

Mindfulness 2018 - - Innehåll -

Med fo­kus på mer ener­gi

V i får ener­gi ge­nom en bra ba­lans mel­lan vi­la, mo­tion och nä­rings­rik mat som stär­ker krop­pens re­ser­ver och in­ne­hål­ler livsnöd­vän­di­ga äm­nen. Den­na mat­se­del in­tro­du­ce­rar någ­ra livs­me­del som är kän­da för att stär­ka krop­pen.

Vak­te­lägg är kän­da i Ki­na för att ver­ka upp­fris­kan­de och stär­ka krop­pen. Det är en rik käl­la till pro­te­in, järn, kalium och B-vi­ta­mi­ner. Dess­utom sma­kar det ut­sökt med ny­ba­kat råg­bröd och färs­ka, sö­ta to­ma­ter.

Su­per­food som in­ne­hål­ler antioxidan­ter som ly­ko­pen och C-vi­ta­min.In­ne­hål­ler ener­gi­främ­jan­de järn och vi­ta­mi­ner­na A, C, K.Har 3–4 gång­er mer ener­gi­gi­van­de nä­rings­äm­nen än höns­ägg. Ete­ris­ka ol­jor hjäl­per mat­smält­ning­en och främ­jar upp­tag­ning­en av nä­rings­äm­nen. Rik på mag­ne­sium, hjäl­per en­zy­mer som re­gle­rar krop­pens glu­kos- och in­su­li­nut­sönd­ring.TO­MA­TER BA­SI­LI­KA VAK­TE­LÄGG SVART­PEP­PAR RÅG­BRÖD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.