Körs­bärs­stru­del

KAN SKYD­DA MOT FRIA RA­DI­KA­LER KAN SKYD­DA HJÄR­TA OCH BLOD­KÄRL KAN HJÄL­PA MOT IN­FLAM­MA­TION I LEDERNA KAN HJÄL­PA MOT SÖMNSVÅRIG­HETER

Mindfulness 2018 - - Innehåll -

4 PORTIONER

35 g färs­ka bröd­smu­lor

50 g strö­soc­ker

25 g mal­da mand­lar

25 g mal­da val­nöt­ter

5 ark fär­dig fi­lo­deg

35 g osal­tat smält smör och li­te ex­tra för pens­ling

1/2 tsk ma­len ka­nel

325 g färs­ka kär­na­de körs­bär

3 msk man­del­fling­or (val­fritt)

flor­soc­ker att pud­ra med

Körs­bä­ren i det­ta re­cept är sär­skilt ri­ka på antioxidan­ter som hjäl­per till att skyd­da hjär­tat. Antioxidan­ter be­käm­par ock­så fria ra­di­ka­ler samt hjäl­per mot in­flam­ma­tio­ner, sär­skilt i lederna. Körs­bär in­ne­hål­ler me­la­to­nin, som bi­drar till ro­fylld sömn. Om du in­te kan få tag på su­ra körs­bär kan du väl­ja en söt sort och ma­ri­ne­ra i apel­sin­skal och jui­cen från en halv ci­tron för att få en syr­li­ga­re smak.

1

Gör fyll­ning­en ge­nom att blan­da bröd­smu­lor, strö­soc­ker och mal­da mand­lar i en skål. Ställ skå­len åt si­dan.

2

För­värm ug­nen till 190 ° C. Om du in­te kan få tag på mal­da val­nöt­ter kan du kö­ra någ­ra val­nöt­ter i en mat­be­re­da­re el­ler mix­er. Lägg ett ark bak­plåts­pap­per på en plan yta. Lägg ett ark fi­lo­deg på bak­plåts­papp­ret med en av de­gens läng­re kan­ter mot dig. Pens­la ytan på fi­lo­de­gen med li­te smält smör och strö li­te ka­nel över. Lägg näs­ta ark fi­lo­deg över, pens­la med smält smör och strö ka­nel över. Uppre­pa med res­te­ran­de ark fi­lo­deg. Strö bröd­smu­le­fyll­ning­en över ar­ken, und­vik cir­ka 5 cen­ti­me­ter av de­gens yt­ter­kan­ter (det­ta un­der­lät­tar när du ska vi­ka de­gens kan­ter för att fyll­ning­en in­te ska rin­na ut). Om du vill gö­ra två strud­lar kan du de­la de­gen i två bi­tar och pla­ce­ra dem med 10 cen­ti­me­ters mel­lan­rum på bak­plåts­papp­ret. Strö mal­da val­nöt­ter över bröd­smu­le­fyll­ning­en och häll på körs­bä­ren i form av en tjock rem­sa längs mit­ten av fi­lo­de­gen. Und­vik cir­ka 5 cen­ti­me­ter av de­gens kor­ta si­dor.

3

Vik de kor­ta si­dor­na av fi­lo­de­gen. Ta se­dan hjälp av bak­plåts­papp­ret för att vi­ka den långa si­dan när­mast dig, rul­la bak­ver­ket för att stänga in fyll­ning­en och for­ma en lång rul­le. Pens­la rul­lens yta med smält smör och strö över man­del­fling­or.

4

Lägg bak­plåts­papp­ret med stru­deln på en bak­plåt. Gräd­da i ug­nen i 30 mi­nu­ter el­ler tills stru­deln får en gyl­le­ne färg. Låt sval­na i cir­ka 10 mi­nu­ter, pud­ra med flor­soc­ker och ser­ve­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.