Jui­cer och smoot­hi­es

BRA FÖR MANNENS REPRODUKTI­ON

Mindfulness 2018 - - Innehåll -

Jui­cer och smoot­hi­es

Jui­cer re­nar och väc­ker krop­pen me­dan smoot­hi­es är ett häl­so­samt och gott sätt att kom­bi­ne­ra frukt, frön, korn och nöt­ter för in­tag av vi­ta­mi­ner, mi­ne­ra­ler, fy­tonut­ri­en­ter (från frukt), es­sen­ti­el­la fett­sy­ror och pro­te­in (från frön). IN­GRE­DI­EN­SER

• ½ va­nilj­stång

• 50 g råa macadamian­ötter

• Frukt­kött från en 1 me­del­stor ko­kosnöt

• 250 g färs­ka jord­gub­bar

• Li­te ko­kosnöt­sjuice (val­fritt)

4 PORTIONER

Den­na sun­da mo­di­fi­ka­tion av jord­gub­bar med gräd­de in­ne­hål­ler en ex­o­tisk va­ri­ant av gräd­de gjord på frukt­kött från ko­kos och macadamian­ötter. Maca­da­mi­a­nöt­ol­ja är rik på en­kelo­mät­ta­de fett­sy­ror som är kän­da för att sän­ka ko­les­te­ro­let, me­dan frukt­köt­tet från ko­ko­sen hjäl­per att ren­sa krop­pen un­der som­mar­vär­men och släc­ker törst.

1

Skär upp va­nilj­stång­en med en vass kniv och skra­pa se­dan ut frö­na.

2

Lägg nöt­ter­na och ko­ko­sens frukt­kött i en mix­er el­ler mat­be­re­da­re.

3

Till­sätt jord­gub­bar och va­nilj­frön. Blan­da ingre­di­en­ser­na till en mjuk och slät mas­sa. Häll i mer ko­kosnöt­sjuice för bätt­re kon­si­stens om smoot­hi­en är väl­digt tjock. Häll upp i 4 glas och ser­ve­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.