Ansiktsren­göring

RENGÖR HU­DEN

Mindfulness 2018 - - Innehåll -

60 MILILITER

IN­GRE­DI­EN­SER

25 g eko­lo­gisk hav­re

Det­ta är en en­kel ren­gö­ring för käns­lig el­ler torr hud. Hav­re har länge an­vänts för dess hud­vän­li­ga egen­ska­per ef­tersom det är rikt på na­tur­li­ga po­ly­sac­ka­ri­der som blir klib­bi­ga i vat­ten och blir till en vår­dan­de ren­gö­ring för käns­lig hud. Man­del­ol­ja lug­nar och be­ri­kar hu­den och mot­ver­kar torr hud, me­dan la­ven­del lug­nar hu­den och dof­tar milt.

GÖR SÅ HÄR:

1

Lägg hav­re i en skål, häll över mi­ne­ral­vat­ten så att det täc­ker hav­ren, låt stå i minst 1 tim­me.

2

Vis­pa äggu­lan i en mix­er el­ler mat­be­re­da­re och till­sätt en drop­pe man­del­ol­ja åt gång­en. Sme­ten ska va­ra en tjock emul­sion ef­ter att all ol­ja har till­satts. Till­sätt la­ven­del­ol­ja, en drop­pe i ta­get så att det blan­das bra.

3

Si­la hav­ren, kra­ma ur allt fly­tan­de (hav­re­gryn) i en skål. Spa­ra hav­re­mjöl­ken, men du be­hö­ver in­te hav­ren läng­re. Häll hav­re­mjöl­ken lång­samt i ägg­bland­ning­en, rör om för­sik­tigt så att det tun­nas ut till kon­si­sten­se­nen av en tunn kräm.

4

För­va­ra i kyl­skåpet i en ste­ri­li­se­rad glas­flas­ka med ett tajt åt­sit­tan­de lock. An­vänd in­om 3 da­gar.

ANSIKTSREN­GÖRING

En ren­gö­ringsru­tin är nöd­vän­dig för frisk hud, spe­ci­ellt om du bor el­ler ar­be­tar i en för­o­re­nad stads­mil­jö. Om du har käns­lig hud bör du tes­ta krä­mer­na på ett li­tet om­rå­de av hu­den för att sä­ker­stäl­la att du in­te får någ­ra ut­slag.

Li­te mi­ne­ral­vat­ten

1 äggu­la

3 ½ msk man­del­ol­ja

5 droppar ete­risk la­ven­del­ol­ja

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.