FEMFAKTORM­ODELLEN

Mindfulness 2018 - - Lär Känna Dig Själv -

Femfaktorm­odellen är en syn­tes av oli­ka psy­ko­lo­gers för­sök att klas­si­fi­ce­ra män­ni­skors be­te­en­de och at­ti­ty­der. Även om mo­del­len har si­na bris­ter kan du an­vän­da den som en in­gång till att ut­fors­ka din egen per­son­lig­het. Fun­de­ra över or­den i bå­da än­dar­na av ska­lor­na un­der var­je ka­te­go­ri. Om ing­et av dem pas­sar kan du se om du kom­mer på ett ord nå­gon­stans längs ska­lan som bätt­re fång­ar ditt för­håll­nings­sätt. Pro­va dig fram för att hit­ta and­ra be­skri­van­de ord med lik­nan­de in­ne­börd.

Ny­fi­ken Över­ty­gad Ex­pe­ri­men­te­ran­de Se­lek­tiv Kre­a­tiv Kon­ven­tio­nell Fan­ta­si­full Lo­gisk Själv­stän­dig Auk­to­ri­tets­bun­den Op­ti­mis­tisk Tå­lig Själv­sä­ker In­spi­re­ran­de Til­lits­full Frå­gan­de Em­pa­tisk Osä­ker På­verk­bar Vak­sam

An­svars­ta­gan­de Av­slapp­nad Plikt­tro­gen In­re mo­ti­va­tion För­sik­tig Spon­tan Nog­grann Be­slut­sam Per­fek­tio­nis­tisk Själ­vac­cep­te­ran­de

På­stri­dig Ener­gisk So­ci­al Prat­sam Ut­trycks­full Flex­i­bel Lugn Re­ser­ve­rad Tank­full För­te­gen

Barm­här­tig Sa­m­ar­bets­vil­lig Kom­pro­miss­vil­lig Med­gör­lig Ly­hörd Obe­vek­lig Skep­tisk Be­stämd Re­so­lut Sam­lad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.