Naturlig skönhet

Mindfulness 2018 - - Naturlig Skönhet -

Det är vik­tigt att ta hand om bå­de sitt in­re och sitt ytt­re på ett sätt som bå­de är skon­samt mot mil­jön och häl­so­samt för din kropp. Där­för har vi satt ihop en rad re­cept på hy­gi­en­ar­tik­lar in­om hud­vård som du själv kan blan­da till hemma. För­de­len är att du får full kon­troll över vil­ka in­gre­di­en­ser de in­ne­hål­ler.

Pro­va en här­lig bo­dy scrub el­ler kropps­lo­tion som du en­kelt blan­dar ihop själv. Dess­utom vet du att de är snäl­la mot din kropp och mot na­tu­ren. och du kan spa­ra någ­ra kro­nor ge­nom att in­te kö­pa de dy­ra mär­ke­na i bu­ti­ken.

”Kopp­la av i 10 mi­nu­ter med en naturlig och hem­mag jord an­sikts­mask, en lyx­ig och väl­dof­tan­de be­hand­ling för kropp och sin­ne.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.